Skellefteå Kraft och Karlstad Energi toppar årets SKI

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Svenskt Kvalitetsindex har mätt kundnöjdheten bland privat- och företagskunder i elhandels-, elnäts- och fjärrvärmeföretag. Enligt SKI 2021 minskar kundnöjdheten för branschen som helhet med 0,8 enheter jämfört med föregående år, vilket ger en nöjdhet på 66, för 2021. Främst är det bland privatkunder som minskningen sker.

Skellefteå Kraft får högst betyg inom elhandel privatmarknad, liksom elnät privat- och företagsmarknad. Karlstad Energi toppar fjärrvärme bland både privat- och företagskunder. För elhandel företag så är det gruppen ”Övriga aktörer” som kommer bäst ut följt av Skellefteå Kraft.

I årets rapport lyfter SKI bland annat följande områden:

  •  Under 2020 noterades att basala funktioner, så som leveranssäkerhet var på agendan. Känsligheten för störningar växte i en tid då alla var hemma. I år är imagefrågor och servicerelaterade aspekter tillbaka som helt centrala drivkrafter för kundnöjdheten.
  • Förra året noterades att fler kunder hade haft någon form av direktkontakt med sina energibolag och den trenden håller i sig 2021. Det är dock fortsatt så att närmare 2 av 10 kunder förväntar sig en återkoppling som aldrig blir av. Den här typen av brister behöver man lösa nu när serviceleveransen åter blivit viktigare. Det är också något som i stor utsträckning påverkar prisvärdheten.
  • Precis som för många branscher så har kundkraven kring digitalisering accelererat de senaste åren. I årets mätning ställde SKI därför frågor om vilka funktioner energikunderna önskar sig och till stor del handlar det om att kunna följa sin förbrukning och få tips och råd kring hur man själv kan påverka. Även information och förslag angående avtal som är anpassade efter den enskilda kunden efterfrågas.
  • Energibranschen får bättre omdömen kring hållbarhetsarbete samt kommunikation om arbetet med hållbarhetsfrågor än många andra branscher som SKI mäter.

Läs mer om årets rapport på SKI:s hemsida.

SKI kundnöjdhet mäts på en skala mellan 0 och 100. Generellt sett har branscher och företag som får betyg under 60 i kundnöjdhet stora svårigheter att motivera sina kunder att stanna kvar hos sig, medan betyg över 75 pekar på en stark relation mellan företag och kund.