Energilager på plats i Boo Energis lokala elnät

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

I slutet av oktober invigdes energilagret som ska möta Saltsjö-Boo-bornas växande behov av el. Genom batteriet kan företagets utgifter minska när efterfrågan är som störst, utan att tumma på kvaliteten i leveransen. Batterier börjar nu bli vanligare i de svenska elnäten.

Installatörer framför containern som inrymmer batterierna för lagring.

Tillsammans med Fortum har Boo Energi installerat energilagret på 2 MW (Megawatt=tusen kilowatt) som ryms i en container. Det ska lösa eventuell brist på effekt när fler bostäder byggs och efterfrågan på el ökar i Saltsjö-Boo. Boo Energi hoppas genom energilagret att klara fler effekttoppar utan att överskrida effektuttaget från överliggande nät (Vattenfalls regionnät och Svenska kraftnäts stamnät).

– Det energilager som vi nu tar i drift innebär en kostnadseffektiv lösning för att möta det växande behovet av eleffekt. För Boo Energis del ökar belastningen på elnätet genom den pågående elektrifieringen i samhället vilket i sin tur är en förutsättning för att nå klimatmålen. Genom att redan nu investera i ett energilager kan vi bidra till att Saltsjö-Boos positiva och hållbara utveckling inte motverkas av brist på eleffekt, säger Per Svenningsson, vd och Koncernchef på Boo Energi.

Bättre för både företaget och kunderna

Med ett nytt energilager kan företaget fortsatt hålla en hög nivå på elleveranserna och slippa straffavgifter till överliggande nät när efterfrågan är som störst. Därmed minskar utgifterna samtidigt som kvaliteten och effektiviteten förbättras för kunderna. Energilagret kan även bidra med nytta till överliggande nät när Boo Energis nätkapacitet blir mer flexibel och effektuttaget ökar i hela Stockholm.

– Eftersom elproduktionen varierar mer och mer så behöver samspelet med kunderna utvecklas. Det är fortfarande ett relativt nytt fenomen och elkunderna har ännu inte kunnat anpassa sig till kraftigt varierande priser. De väntas lära sig mer efter hand att styra elanvändningen efter tillgången. Det är också viktigt att poängtera att batterilager i systemet gör det möjligt att bygga mer vind och sol än vad som annars hade varit möjligt, säger Catherine Lillo som är ny chef över region Mitt hos Energiföretagen Sverige.

Tidigare har batterier byggts av Vattenfall i Uppsala och Landskrona (Vattenfall i samverkan med Landskrona Energi och Boliden). Utvecklingen, att bygga batterilager, rullar därmed vidare. Ett annat företag som snart installerar ett batteri är Varberg Energi, där ett första batterilager ska installeras efter årsskiftet och ett större lager håller på att handlas upp.

Batterierna hanterar än så länge kortsiktig lagring

Batterier kan främst reglera elanvändning på kort tidshorisont. För att lagra el från exempelvis solceller på säsongsbasis (lagring på sommaren och uttag under vintern) krävs andra lösningar. Det kan alltså ännu inte jämföras med vattenkraften, som fortfarande har störst lagringskapacitet. Teknikutvecklingen går dock snabbt framåt, både inom batterier och andra kemiska energilager för längre tidshorisonter. Utvecklingen är lättast att följa för elbilar där batterierna blir allt billigare, får längre räckvidd och går snabbare att ladda.

Energilagret hos Boo Energi består av 6 336 litiumjonbatterier som tillsammans har en effekt på 2 MW. Det motsvarar runt 200 villor i en timme under en kall vinterdag eller cirka 200 000 mobiltelefoners uppladdning under 1 timme. Principskissen nedan visar hur batterierna öppnar för mer väderberoende elproduktion, bidrar till att hålla rätt frekvens i nätet och minskar flaskhalsar som begränsar elnätens överföringskapacitet.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Catherine Lillo

Catherine Lillo

Regionchef Mitt
Enhet: Medlemsrelationer & juridik
Telefon: 08-677 26 81
E-post: catherine.lillo@energiforetagen.se