Rapport om regionnätets tekniska utformning

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Rapporten ”Regionnätets funktion och utformning”, som tagits fram av en grupp ägare av elnät på regionnätsnivå, förordar generellt att använda luftledningar i dessa elnät där spänningen är högre. Markförlagd kabel behöver prioriteras där den verkligen behövs och gör störst nytta. Det gäller till exempel i regionnät i tättbebyggda områden, men främst i lokala nät som har andra förutsättningar.

En kraftig elnätsutbyggnad behövs i Sverige för att klara klimatkraven framöver. En trygg elförsörjning är en förutsättning för regional utveckling och omställningen till ett fossiloberoende samhälle, skriver rapporten ”Regionnätets funktion och utformning”.

Rapporten har tagits fram av en arbetsgrupp under Energiföretagens koncessionsgrupp. Gruppen har bestått av Sofia Miliander från Ellevio, Malin Axnér från E.ON, Svante Skeppström från Vattenfall och Erik Spinnel från Skellefteå kraft. Alla jobbar med linjekoncessionsansökningar inom regionnätet. Arbetsgruppen utbyter erfarenheter och diskuterar gemensamma utmaningar runt tillståndsprocesser med fokus på ledningars tekniska utformning.

Markkabel behövs, konstaterar rapporten. Den används på många platser inom lokalnätet och på platser där det inte finns utrymme för luftledning inom regionnätet. Tack vare kabeltekniken kan strömmen nå fram även i mycket tätbebyggda områden. Med tanke på tekniska utmaningar med kabeltekniken och på att Sverige behöver genomföra en samhällsekonomiskt effektiv energiomställning förordar rapporten att hålla nere mängden kabel i regionnäten. Kablar behöver prioriteras där de verkligen behövs och gör störst nytta.

Fyra frågor till Ellevios Sofia Miliander om rapporten

Hej Sofia, varför har rapporten tagits fram och vem vill ni ska läsa den?

– Vi elnätsföretag som är med i Koncessionsgruppen upplever alla en stor utmaning i våra samråd, och övriga kontakter med berörda markägare och närboende, att förklara varför vi inte bygger alla nya ledningar med markförlagda kablar. Allmänheten förstår generellt inte skillnaden mellan lokalnät och regionnät och att vi har olika utgångspunkter när det gäller teknisk utformning inom lokalnät respektive regionnät. Den nya skriften blir ett bra hjälpmedel för oss i denna kommunikation.

Var kommer kunskaperna och fakta bakom texterna ifrån?

– Kunskaperna kommer från oss i arbetsgruppen samt kollegor inom våra bolag som vi tagit hjälp av i arbetet. Fakta kommer bland annat från Energimarknadsinspektionen och den europeiska elnätsorganisationen ENTSO-E.

Speglar rapporten hela branschens syn?

– Den har förankrats hos övriga elnätsföretag inom Energiföretagen Sverige genom den remiss som genomförts. Revideringar och kompletteringar gjordes efter remissen. Skriften har även presenterats för Nätrådet hos Energiföretagen, som är positiva till den.

Vilka är de viktigaste slutsatserna?

– Kabeltekniken behövs, även inom regionnätet. Tack vare kabeltekniken kan strömmen nå fram även i mycket tätbebyggda områden som kan fortsätta att utvecklas. Med tanke de tekniska utmaningar som vi ser med kabeltekniken på de högre spänningsnivåerna, och med tanke på att vi behöver genomföra en samhällsekonomiskt effektiv energiomställning måste vi dock hålla ner mängden kabel i regionnätet. Kabel behöver prioriteras där den verkligen behövs och gör störst nytta. För regionnätet är därför utgångspunkten generellt att anlägga och bibehålla luftledning.

Rapporten kan laddas ned som pdf-fil här på Energiföretagens webbplats

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Christer Gruber

Christer Gruber

Sakkunnig EBR
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 61
E-post: christer.gruber@energiforetagen.se