Styrel-nytt: Planeringsomgång 3 ändras till revidering för kommunerna

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Energimyndigheten har beslutat att kommunernas identifiering och prioritering inom den ordinarie planeringsomgången ersätts med en frivillig revidering av kommunernas styrel-underlag. Tidplanen för planeringsomgång 3 ska tillämpas för revideringen. Det betyder att kommunernas reviderade styrel-underlag ska lämnas till elnätsföretagen senast 1 oktober 2022.

Om elsystemet riskerar ett stort avbrott, eller att alla störningsreserver har slutat fungera och inga andra resurser finns tillgängliga, kan Svenska kraftnät beordra manuell förbrukningsfrånkoppling (MFK). Styrel är en frivillig planeringsmetod just vid manuell frånkoppling där kommunerna har en viktig roll.

Kommunernas belastning har varit hög under pandemin och många kommuner berörs av kriget i Ukraina exempelvis genom mottagande av flyktingar. Stor osäkerhet råder kring utvecklingen av läget och över tid kan fler kommuner påverkas, skriver Energimyndigheten i sitt nyhetsbrev från april. Det aktuella beslutet togs av Energimyndigheten efter dialog med länsstyrelserna, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Revideringar av rangordnade elledningar och viktiga elanvändare

Så många kommuner som möjligt bör genomföra en revidering skriver Energimyndigheten vidare. För de kommuner som inte har möjlighet till revidering finns alternativet att i stället återanvända planeringsunderlaget från planeringsomgång 2 i sin helhet. Respektive kommun ska då meddela länsstyrelsen detta. Energimyndigheten ser nu över stödet för revidering, bland annat information på webbsidorna om styrel och om länets rangordning av elledningar som ska göras 2023.

Revideringen innebär att kommunerna fångar upp de mest väsentliga förändringarna från planeringsomgång 2. Kommunerna kan begränsa sig till de största förändringarna som avser nya eller inaktuella samhällsviktiga elanvändare från planeringsomgång 2. Det kan även vara bra att gå igenom om alla samhällsviktiga elanvändare i prioritetsklasserna 1 och 2 fortfarande är aktuella och om några elanvändare kan ha tillkommit sedan 2015.

Senast den 1 oktober i år ska kommunernas reviderade styrel-underlag lämnas till elnätsföretagen.

Mer läsning inklusive dagsaktuellt på Second Opinion

Läs Energimyndighetens senaste nyhetsbrev från april om styrel här

Läs generellt om Styrel på Energimyndighetens webbplats

Läs aktuellt inlägg (19 april) om Styrel på Second Opinion

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Matz Tapper

Matz Tapper

Ansvarig elnätsteknik och säkerhet
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 26
E-post: matz.tapper@energiforetagen.se