Ei aviserar att metoderna för intäktsregleringen kan ändras

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Energimarknadsinspektionen, Ei, skrev den 17 november om förändringar som avser elnätsföretagens intäktsramar för perioden 2024–2027. Ei menar att förändringarna är en följd av såväl en dom från EU-domstolen som en dom från kammarrätten, som bägge skulle innebära att nuvarande regelverk inte längre kan tillämpas. Det skulle kunna innebära omfattande förändringar som ska vara införda om ungefär ett år.

Energiföretagen Sverige har tidigare annonserat om kommande förändringar i regleringen av intäktsramarna för gasverksamhet, se medlemsnyhet här som nås efter inloggning. Den 17 november har Ei på sin webbplats aviserat att förändringar även kan vara aktuella för regleringen av elnätsföretagens intäktsramar. Ei gav även viss information om detta under Energiföretagens Elnätsdagar (16–17 november).

Ei anger att också de uppgifter som elnätsföretagen ska lämna inför nästa tillsynsperiod påverkas. Den 11 november 2022 fattade Ei därför beslut om att upphäva ett antal föreskrifter, bland annat de som reglerar vilka uppgifter som elnätsföretagen ska rapportera in till Ei senast 31 mars nästa år. I stället kommer Ei att gå ut med en särskild begäran om uppgifter från alla elnätsföretag och begäran väntas skickas ut om cirka en månad.

Energiföretagen kommer nu att noga följa utvecklingen av Ei:s besked för att utröna hur detta påverkar företagen.

Grundläggande förutsättningar

Regleringen ska syfta till att både ge kunderna rimliga avgifter och att främja en effektiv utbyggnad av nätet. Regeringen har pekat på en framtida elanvändning om minst 300 TWh till 2045, en kraftig ökning jämfört med idag. Detta ställer stora krav på elnätets utbyggnad och investeringar.

Om regleringen ska ändras är det önskvärt att detta sker i dialog med bransch och kunder utan plötsliga och snabba förändringar. Företagens förutsättningar att fatta långsiktiga investeringsbeslut i ljuset av en omfattande elektrifiering av samhället måste beaktas, annars finns en risk att samhällets behov av investeringar inte möts. Regelverket ska enligt EU-direktivet tas fram på ett öppet och transparent sätt. Energiföretagen ser att dialog och samverkan blir avgörande för att hitta en väg framåt mot en stabil reglering.

Vi har ingen ytterligare information att ge i detta skede utan hänvisar tills vidare till texten på Ei:s webbplats som kan läsas här.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Tomas Malmström

Tomas Malmström

Ansvarig elnät, regelverk och marknadsroller
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 25 02
E-post: tomas.malmstrom@energiforetagen.se