Riksdagsbeslut om skatteförslagen för 2024

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Riksdagen beslutade den 29 november att godkänna skatteförslagen och utgiftsramarna i budgetpropositionen för 2024 samt höständringsbudgeten för 2023.

Sänkt skatt på bensin och diesel samt vissa uppvärmningsbränslen

I en separat proposition som godkändes av riksdagen den 30 november beslutades att energiskatten på bensin (miljöklass 1) sänks 2024 med 1 krona och 31 öre per liter jämfört med den nivå som skulle ha gällt med nuvarande regler om indexomräkning. Energiskatten på alkylatbensin höjs 2024 med 10 öre per liter jämfört med den nivå som skulle ha gällt med nuvarande indexeringsregler. Energiskatten på diesel sänks 2024 med 341 kronor per kubikmeter jämfört med den nivå som skulle ha gällt med nuvarande indexeringsregler.

För uppvärmningsbränslen som eldningsolja och skattepliktiga biooljor sker ordinarie KPI-indexering gällande energiskatten men en lägre uppräkning gällande koldioxidskatten på ca 2,5% i stället för en ordinarie KPI-indexering på ca 9,3%. Budgetbeslutet innebär också att det kommer att utfärdas nya energi- och koldioxidskattesatser för 2024 inom kort som ersätter den tidigare utfärdade förordningen om fastställande av omräknade belopp för energiskatt och koldioxidskatt för år 2024 (SFS 2023:589).

Höjd skatt på avfall men slopad BNP-indexering

Skattesatsen för skatt på avfall för 2024 höjs till 725 kronor per ton avfall. För 2025 och efterföljande kalenderår ska skattebeloppen åter bestämmas genom omräkning utifrån KPI men med utgångspunkt i gällande skattesatser och förändringar i KPI mellan juni 2023 och juni året före det år som omräkningen avser. Det årliga schabloniserade tillägget om två procentenheter, så kallad BNP-indexering, utöver KPI-indexeringen, tas bort. Lagändringarna träder i kraft den 1 januari 2024.

Vidare beslutades att skatten på plastbärkassar avskaffas från och med den 1 november 2024.

Utökat elberedskapsanslag i höständringsbudgeten

Beslutet om höständringsbudgeten innebär bland annat att anslaget för elberedskap inom utgiftsområde 21 Energi tillförs 100 miljoner kronor. Syftet med tillskottet är att planerade elberedskapsåtgärder ska tidigareläggas och ytterligare åtgärder genomföras, exempelvis en utökning av bränslelager till störningsreserven och stärkt förmåga till återuppbyggnad av elsystemet vid kris.

De olika anslagen i budgetpropositionen för 2024 kommer att beslutas utgiftsområdesvis de närmaste veckorna. Anslagen inom utgiftsområde 21 Energi väntas beslutas den 13 december.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se