Elnätsföretag överklagar forcerat beslut om intäktsreglering av elnät

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Energimarknadsinspektionens (Ei) beslut om ny rapportering av uppgifter för fastställande av intäktsram för elnäten är problematiska. Dels begärs uppgifter in som är svåra att hinna få fram i tid på ett enhetligt och kvalitetssäkrat sätt då mycket fortfarande är oklart. Dels innebär rapportering enligt beslutet ett metodbyte som kraftigt påverkar elnätsföretagens förutsättningar, utan att nödvändiga analyser och konsekvenser kunnat genomföras och belysas. Detta i tider då elnäten har en viktig roll i elektrifieringen av samhället. Energiföretagen Sverige och elnätsföretagen har i dialogen med Ei vädjat om att använda tiden som krävs för att genomföra tillräckliga analyser för att skapa förutsättningar för en stabil intäktsreglering. En majoritet av elnätsföretagen väljer därför nu att överklaga Ei:s beslut: ”Begäran om inrapportering av uppgifter till intäktsram för tillsynsperiod 2024–2027”.

Energimarknadsinspektionen, Ei, aviserade i december 2022 förändringar avseende elnätsföretagens intäktsramar för perioden 2024–2027. Ei menade att förändringarna är en följd av såväl en dom från EU-domstolen som en dom från kammarrätten, som bägge skulle innebära att nuvarande regelverk inte längre kan tillämpas.

Med anledning av detta gjorde Energiföretagen en hemställan till Ei och påtalade behovet av nödvändiga konsekvensanalyser, innan de aviserade förändringarna och en förändrad modell genomförs. Vidare; om analyserna visar att en metodförändring är motiverad måste även behovet av eventuella övergångslösningar analyseras, för att behålla tillräcklig stabilitet och förutsägbarhet i regleringen.

Trots detta skickade Ei den 19 december en begäran till elnätsföretagen om rapportering som ska ligga till grund för Ei:s beslut om intäktsramar för tillsynsperioden 2024–2027. De uppgifter som begärdes in visar att Ei avser att förändra intäktsregleringen kraftigt bland annat genom att ändra metod för att beräkna värdet på elnätsanläggningar (ett kapacitetsbevarande perspektiv byts mot ett förmögenhetsbevarande).

Viktig dialog med Ei

– Vi ser med stor oro på att Ei nu vill göra snabba förändringar utan att konsekvenserna analyserats tillräckligt, till exempel avseende hur nödvändiga elnätsinvesteringar påverkas. Vi hade hoppats att Ei skulle avsätta mer tid till den pågående dialogen och inte föregå den utredning som pågår om elnätsföretagens intäktsramar och som ska presenteras i oktober, säger Tomas Malmström som är elnätsansvarig hos Energiföretagen.

Energiföretagen och dess medlemmar har efter Ei:s begäran om uppgifter analyserat innebörden av beslutet tillsammans med juridisk expertis. Analysen visar bland annat att:

  • helheten för reglermodellen inte går att överblicka ännu.
  • ett antal nödvändiga förtydliganden kring rapportering saknas.
  • det pågår både en process i Högsta förvaltningsdomstolen och en utredning om gas- och elnätsregleringen åt regeringen som inte är avslutade ännu.

En klar majoritet av elnätsföretag kommer nu att överklaga Ei:s beslut om begäran av uppgifter. Besluten överklagas blankt med begäran om mer tid, till 6 februari med att utveckla yrkanden och grunder för överklagan.

– Vi vill betona att vi vill fortsätta dialogen med Ei för att bidra till att utveckla en reglering som kan fungera för elnätsverksamheten, kunderna och samhället framåt. Vi ser inte överklagandena av dessa beslut som ett hinder för detta. Överklagandena kan dras tillbaka eller fullföljas och vi hoppas självklart på att hitta en väg som innebär att fortsatta rättsprocesser kan undvikas, säger Tomas Malmström.

Bakgrund

Ei övervakar elnätsföretagen genom att sätta ett tak, en intäktsram, som gäller under en fyraårsperiod. Den nuvarande intäktsramen gäller fyraårsperioden 2020–2023. Ei beslutade i slutet av 2022 att upphäva föreskrifterna för inlämning, beräkning och incitament som skulle ligga till grund för nästa tillsynsperiod och rapporteras in 31 mars 2023.

Det är kort tid till nästa tillsynsperiod som löper 2024–2027. Beslut om intäktsramar ska fattas senast två månader innan tillsynsperiodens början, det vill säga senast 31 oktober 2023. Till dess ska elnätsföretagen ha rapporterat nödvändigt underlag, Ei ska ha kontrollerat underlaget, beräkning av intäktsramar ska vara utförd av Ei. Dessutom ska all administration av besluten till cirka 170 företag vara avklarad.

Parallellt pågår en utredning i detta ärende. Regeringen tillsatte till följd av den så kallade Tysklandsdomen en utredning om översyn av den svenska lagstiftningens förenlighet med EU-lagstiftningen för elnäten. Utredningen ska även lämna nödvändiga författningsförslag för en reglering som beaktar kunder och elnätsföretag och ger förutsättningar för att möta nuvarande och framtida utmaningar. Utredningen har precis startat sitt arbete och ska vara klar 31 okt 2023.

 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Tomas Malmström

Tomas Malmström

Ansvarig elnät, regelverk och marknadsroller
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 25 02
E-post: tomas.malmstrom@energiforetagen.se