Dialogmöte om resurstillräcklighet på elmarknaden 16 juni

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Alla medlemsföretag välkomnas till dialogmöte den 16 juni om rapporten ”Framtidens kapacitetsmekanism för att säkerställa resurstillräcklighet på elmarknaden”. Rapporten från Svenska kraftnät har gått ut på remiss från Klimat- och näringslivsdepartementet den 22 maj och ska vara besvarad senast 1 september 2023. Energiföretagen Sverige är en av remissinstanserna.

Den 15 december 2022 gav regeringen Svenska kraftnät i uppdrag att föreslå en utformning av kapacitetsmekanismer med förutsättningar att ersätta effektreserven och säkerställa resurstillräcklighet efter den 16 mars 2025 i enlighet med tillförlitlighetsnormen för Sverige. Det här deluppdraget utgör punkt två i ett större regeringsuppdrag om att stärka försörjningstryggheten i energisektorn (I2022/02319).

Svenska kraftnät har analyserat om det finns ett behov av en kapacitetsmekanism efter 2025 samt hur en sådan mekanism i så fall bör utformas. Den förväntade elektrifieringen för med sig ett ökat elbehov, men det råder stor osäkerhet om den framtida elanvändningen. Detta skapar stora risker för investerare, vilket inverkar negativt på investeringsbeslut om ny elproduktion.

Svenska kraftnät bedömer att införandet av en väl utformad kapacitetsmekanism kan bidra till att förbättra incitamenten för investeringar, men kan i sig inte hantera alla de frågor som finns kopplade till investeringar i ny kapacitet. Under första delen av mötet deltar Elon Axberg från Svenska kraftnät för att beskriva förslaget och svara på frågor.

Anmäl er snarast möjligt

Energiföretagen Sverige planerar ett första dialogmöte med medlemskretsen den 16 juni klockan 9–11. Relevanta råd och arbetsgrupper har bjudits in separat men eftersom det är en så stor förändring som föreslås så välkomnas alla medlemsföretag att delta.

Anmäl till Carl Berglöf enligt nedan.

Läs mer, inklusive rapporten, på regeringens webbplats.