Energiföretagen och LRF vill se en utvecklad vattenförvaltning

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Den 10 maj ordnade Energiföretagen Sverige och Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, ett seminarium i riksdagen om hur den svenska tillämpningen av EU:s vattendirektiv påverkar svensk vattenkraft och livsmedelsproduktion. Målkonflikter uppstår exempelvis när krav på miljöanpassning av vattenkraft ställs mot ökande behov av fossilfri och planerbar el. Inom kort ska samma avvägning göras mellan kraven på vattendrag i odlingslandskapet och livsmedelsproduktion på åkermark.

Älvkarleby Kungsådra, foto: Vattenfall

EU:s ramdirektiv för vatten ställer krav på att alla Sveriges vattenkraftverk och jordbrukets markavvattning miljöanpassas. Utgångspunkten i direktivet är att alla vatten ska nå god status. Direktivet innehåller också mekanismer för att väga behovet av miljöåtgärder i vatten mot andra miljö- och samhällsmål, vilket kräver politiskt engagemang.

Sverige kan välja väg

EU:s medlemsstater har relativt stor frihet att själva avgöra hur ramdirektivets mål ska nås. Den väg som Sverige har valt skiljer sig i flera väsentliga avseenden från andra medlemsstater, vilket gör målkonflikterna ännu mer påtagliga och svåra att lösa. Sveriges genomförande av vattendirektivet riskerar också att skapa svårigheter att uppfylla nya EU-regelverk som hållbarhetstaxonomin och förordningen om restaurering av natur.

Nuvarande tillämpning av vattendirektivet leder bland annat till:

  • Miljökvalitetsnormer med svag demokratisk förankring.
  • Stor förlust av förnybar vattenkraftproduktion och reglerförmåga.
  • Åtgärder som i många fall inte ger någon mätbar miljönytta.
  • Kostnader som blir skyhögt mycket högre än de 10 miljarder kronor som branschen tillskjutit via Vattenkraftens Miljöfond.
  • Svårigheter att redovisa måluppfyllnad gentemot EU även efter genomförda åtgärder.
  • Ineffektiva processer och stor administrativ börda för alla inblandade parter.
  • Risk att en stor andel av svensk elproduktion inte kan klassas som hållbar enligt EU:s hållbarhetstaxonomi, vilket allvarligt kan skada svensk konkurrenskraft på sikt.

Energiföretagens medskick till politiken

Omprövningarna av vattenkraften har pausats tillfälligt av regeringen medan konsekvenserna för elsystemet utreds. Regler måste ändras så att vi efter pausen kan nå vattendirektivets mål utan att vattenkraftsproduktionen eller odling påverkas för mycket.

Energiföretagens viktigaste medskick till politikerna:

  • Reformera vattenförvaltningen i enlighet med förslagen i Vattenförvaltningsutredningens betänkande SOU 2019:66 "En utvecklad vattenförvaltning".
  • Slå fast politiskt beslutade riktvärden i lag eller förordning så att de blir styrande för vattenförvaltningen.
  • Säkerställ att myndigheterna använder vattendirektivets möjligheter att peka ut kraftigt modifierade vatten i betydligt större utsträckning än idag.

Riksdagsseminariet går att se i efterhand på Energiföretagen Play.

Se presentation från Energiföretagen ”Kraftigt modifierade vatten är inga undantag”.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Johan Bladh

Johan Bladh

Ansvarig vattenkraft
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 60
E-post: johan.bladh@energiforetagen.se