Studie om analysbehov vid anslutning av ny elproduktion nära kärnkraftverk

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Ny elproduktion, främst i form av havsbaserad vindkraft, planeras i närheten av de befintliga kärnkraftverken. När ny elproduktion ansluts nära kärnkraftverk finns en risk för eventuell inverkan på strålsäkerheten vid kärnkraftverken. Det kan till exempel handla om elektriska störningar av olika slag. En ny studie beskriver vilka risker som finns och som behöver utredas innan ny elproduktion kan beviljas anslutning i närheten av kärnkraftverk.

Den nya studien, som utförts av DNV på uppdrag av Energiföretagen och kärnkraftverken, ger en sammanställning av vilka analyser som en ny aktör kan behöva göra. Rapporten ger rekommendationer både till dagens aktörer med kärnkraft och aktörer som planerar ny närliggande elproduktion, med syftet att säkerställa god samverkan mellan elproduktionsanläggningarna och god driftsäkerhet.

– Vår förhoppning är att studien ska bli ett hjälpmedel för den som vill ansluta elproduktion nära kärnkraftverk. Regelverket är väldigt otydligt på just den här punkten och vi hoppas att detta ska bringa klarhet så att god integration av ny elproduktion kan främjas. Vi ser att det finns ett gemensamt intresse att bena ut de här frågorna, säger Carl Berglöf som är Energiföretagens kärnkraftsexpert.

Skyldighet att söka dialog

Som rapporten pekar på är kärnkraftsbolagen skyldiga enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter att söka dialog med aktörer som kan påverka förutsättningarna för strålsäkerheten vid anläggningen. Den nya aktören bör ha motsvarande intresse eftersom denna, enligt Elsäkerhetslagen, kan bli skadeståndsskyldig om den tillkommande anläggningen förorsakar en driftstörning i det närliggande kraftverket.

Nätkoden RfG och Ei:s föreskrift EiFS 2018:2 beskriver i detalj de tekniska förmågor som ny elproduktion ska vara förskaffad med. Utöver det ställer Elsäkerhetslagen krav på att en ny aktör som ansluter ny elproduktion måste säkerställa att man inte förorsakar driftstörningar i närliggande befintliga kraftverk. Men vad det innebär konkret framgår inte av regelverket, menar Carl.

– Elsäkerhetslagen beskriver ett generellt krav som rör all befintlig elproduktion, men kärnkraftverken är lite extra känsliga eftersom det handlar om strålsäkerhet. Det yttre elsystemet utgör en viktig del av kärnkraftverkens skydd mot olyckor. Därav initiativet till denna rapport, men underlaget kan givetvis användas brett även i relation till andra kraftkällor, understryker Carl Berglöf.

Rapporten finns tillgänglig här.