Ny handlingsplan för att klara av utbyggnaden av elnätet

Publicerat av: Julia Lindholm ·

Tisdagen den 28 november presenterade EU-kommissionen en ny handlingsplan för elnät. Kommissionen förutspår en 60% ökning av elkonsumtion till 2030 i EU och presenterar därför 14 åtgärder för att elnätet ska möta utvecklingens krav.

I kommissionens handlingsplan understryks att elnätet står inför nya och betydande utmaningar inom de närmsta åren. Elnäten måste möta en ökande efterfrågan kopplad till ren mobilitet, värme och kyla, elektrifiering av industrin och produktion av grön vätgas. Med detta i beaktning förutspår kommissionen att elkonsumtionen inom EU kommer öka med 60% till 2030, och för att möta denna ökning måste elnäten anpassas efter ett mer decentraliserat, digitaliserat och flexibelt elsystem. Handlingsplanen innehåller 14 åtgärder som kommissionen anser att EU, medlemsländerna och systemansvariga för överföring av el bör genomföra för att möta utvecklingens krav. Dessa kommer inte medföra några nya lagstiftningsförslag innan mandatperiodens slut, men de kommer ligga till grund för ökat fokus på elnätet under nästa mandatperiod.

Reformen av elmarknaden, som är i trilogförhandling för tillfället, tydliggör att framåtblickande investeringar bör tillåtas att få ta i beaktande för relevanta nätprojekt, samtidigt som investeringarna bör förbli proportionella till behoven. I handlingsplanen poängteras att sådana investeringar kan vara relevanta för att skapa framtidssäkra havsbaserade nät, stödja outnyttjad solkraftspotential på land och bygga smarta elnät för att stödja infrastruktur för elfordon och värmepumpar. Kommissionen planerar att föreslå riktlinjer senast första kvartalet 2025 för att identifiera villkor under vilka godkännande av framåtblickande investeringar normalt bör förväntas.

Kommissionens ambition med åtgärderna är även att bidra med vägledning och stöd till medlemsländer i implementeringen av befintliga hjälpmedel och lagstiftningar. Medlemsländerna uppmanas av kommissionen att snabbt implementera förnybarhetsdirektivet och att nyttja förordningen om att påskynda utbyggnaden av förnybar energi vid utbyggnad av elnätet.

- Energiföretagen ser positivt på det nya initiativet från kommissionen. Att elnäten har en central roll som möjliggörare för energiomställningen och den ökade elektrifieringen är något som vi under lång tid har fört fram i den svenska debatten. Detta slås nu tydligt fast även i handlingsplanen för elnäten inom hela EU, med välriktade och välmotiverade åtgärdsförslag, säger Tomas Malmström, ansvarig för elnät på Energiföretagen.

Även på den globala nivån behövs en rejäl utbyggnad av elnätet. Det internationella energirådet, IEA, har meddelat att det globala elnätet behöver byggas ut med 80 miljoner kilometer till 2040. Detta motsvarar det globala elnätet idag. Med anledning av detta fokuserar man även på åtgärder som har med säkerställande av försörjningskedjor att göra.

På flera olika sätt tas frågor upp som har att göra med hur den nödvändiga utvecklingen av elnäten ska finansieras. Det handlar om sådant som finansieringsfonder, underlag för tarifferna på en föränderlig energimarknad och hur regleringsmodeller kan stödja ett proaktivt agerande hos elnätsföretagen.

Här hittar du hela handlingsplanen.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Julia Lindholm

Julia Lindholm

Ansvarig Energiföretagens Brysselkontor
Enhet: Politik & samhälle
Telefon: +32 483 033 156
E-post: julia.lindholm@swedenergy.se