Ny lag och förordning om granskning av utländska direktinvesteringar

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

En ny svensk lag (2023:560) och förordning (2023:624) ska förhindra skadliga effekter på Sveriges säkerhet eller allmänna ordning. Lagen gäller investeringar i samhällsviktig och säkerhetskänslig verksamhet som omfattar kritisk infrastruktur, känsliga uppgifter, produkter med dubbla användningsområden och ny teknik. Lagen kräver att investerare anmäler till granskningsmyndigheten innan de gör en investering.

Elförsörjningen är en internationell bransch med utländskt ägande inom distribution, produktion och handel. Det finns även ett kritiskt beroende av utländska leverantörer av varor och tjänster inom alltifrån informationssystem till AI-teknologi, robotteknik och SMR (små modulera kärnkraftverk), som i stor utsträckning utvecklas utomlands.

Anmälningsskyldighet för alla investerare

Ett företag som är föremål för en investering som är anmälningspliktig enligt lagen ska upplysa investeraren om anmälningsskyldigheten. Detta gäller den som tänker investera i en skyddsvärd verksamhet när denne, efter investeringen, får direkt eller indirekt kontroll över tio procent av rösterna i verksamheten.

Anmälningsskyldighet gäller för alla investerare, oavsett investerarens nationalitet eller säte. Därför faller även svenska investeringar i skyddsvärd verksamhet inom regelverket.

Förfarande – förbud kan meddelas

En särskild myndighet, Inspektionen för Strategiska Produkter (ISP), ansvarar för granskningen. Om investeringen är anmälningspliktig får den inte genomföras förrän den har granskats av ISP och lämnats utan åtgärd eller godkänts. Myndigheten kan förbjuda eller godkänna investeringen eller ställa villkor för den. Förbud kan meddelas om investeringen anses ha en skadlig inverkan på Sveriges säkerhetsintressen. 

De statliga myndigheter som ska samverka med ISP enligt lagen är Försvarsmakten, Försvarets materielverk, Kommerskollegium, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), och Säkerhetspolisen. Lagen innehåller också bestämmelser om administrativa påföljder, informationsutbyte och överklagandeförfaranden.

Påverkan på företag – möjliga sanktioner

Den nya lagen och förordningen innebär att investeringar i samhällsviktig och/eller säkerhetskänsliga verksamheter i Sverige som når tröskelvärdena måste granskas innan de kan slutföras. MSB tar fram föreskrift för samhällsviktig verksamhet som träder i kraft i slutet på året. 

En överträdelse av regelverket kan leda till sanktioner. Underlåtenhet att anmäla en anmälningspliktig investering liksom genomförandet av en investering under granskningsförfarandet kan ge sanktioner så höga som 100 miljoner kronor. Beslutet om sanktionsavgifter kan överklagas till förvaltningsrätten och beslut om förbud eller villkorat godkännande kan överklagas till regeringen.

Vidare läsning

Lag och förordning träder i kraft den 1 december 2023 och tillämpas på investeringar som genomförs från detta datum och framåt.

Läs lag (2023:560) om granskning av utländska direktinvesteringar här

Läs förordning (2023:624) om granskning av utländska direktinvesteringar här

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Emma Johansson

Emma Johansson

Ansvarig säkerhetsfrågor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 25 05
E-post: emma.johansson@energiforetagen.se

Elin Krona

Elin Krona

Jurist
Enhet: Medlemsrelationer & juridik
Telefon: 08-677 26 15
E-post: elin.krona@energiforetagen.se