Prejudicerande dom om avdrag för energiskatt på bränsle i kraftvärmeverk

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Högsta förvaltningsdomstolen förklarade i en prejudicerande dom den 20 oktober att ett energibolag har rätt till avdrag för energi- och koldioxidskatt på bränsle som har förbrukats för framställning av elektrisk kraft, som inte är skattepliktig eftersom den har förbrukats för framställning av elektrisk kraft.

Enligt lagen om skatt på energi är bränsle som har förbrukats för framställning av skattepliktig elektrisk kraft skattebefriat (även kallat hjälpkraft eller egenförbrukning). Dessa regler följer av EU:s energiskattedirektiv (2003/96/EG). Detta uppnås genom att avdrag får göras för skatten på sådant bränsle. Även el som förbrukas för framställning av elektrisk kraft är skattebefriad. Denna skattebefrielse uppnås inte genom att avdrag får göras för skatten utan genom att sådan elektrisk kraft är undantagen från skatteplikt.

Energibolaget hade överklagat Skatteverkets beslut om att inte ge energibolaget avdrag för skatten på det bränsle som förbrukats för att framställa hjälpkraft med motiveringen att hjälpkraften inte var skattepliktig eftersom den hade använts för att framställa elektrisk kraft. I underinstanserna – Förvaltningsrättens respektive Kammarrätten – bedömdes att skattebefrielsen för bränslet går förlorad på grund av att det har använts för framställning av elektrisk kraft som skattebefrias när den förbrukas för framställning av elektrisk kraft, trots att den senare framställda kraften är skattepliktig. Därmed uppstår en dubbelbeskattning eftersom både bränslet och den elektriska kraft som framställs i ett senare led beskattas.

Enligt Högsta Förvaltningsdomstolen (HFD) är en sådan tillämpning av lagen om skatt på energi inte förenlig med energiskattedirektivets syfte utan man gör en annan bedömning än underinstanserna. HFD anser sammantaget att 6 a kap. 1 § 7 lagen om skatt på energi ska tolkas så att det berörda energibolaget för beskattningsåret 2012 (som målet gällde) har rätt till avdrag för energi- och koldioxidskatt på bränsle som har förbrukats för att framställa elektrisk kraft, som inte är skattepliktig eftersom den har förbrukats för framställning av elektrisk kraft. Då det förbrukade bränslet använts för produktion av såväl värme som elektrisk kraft måste en fördelning göras för att beräkna avdragets storlek.

Eftersom domen från HFD är prejudicerande finns en möjlighet för energibolag med kraftvärmeverk som har eller haft en motsvarande användning av skattepliktiga bränslen att ansöka om omprövning för att få det avdrag som HFD meddelat att man har rätt till. Fram till årsskiftet finns därmed en möjlighet att begära omprövning av tidigare redovisningsperioder sex år bakåt till och med 2017.

Domen som meddelades den 20 oktober finns i sin helhet att läsa här.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik & samhälle
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se