NATO-övning Nordic Pine 24 med cybersäkerhet

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Hot mot energisystem kan handla om cyberattacker, påverkansoperationer eller risker i försörjningskedjorna. När fossilfria kraftslag blir en större del av energimixen måste också cybersäkerheten kring dessa system öka. I år blir det tredje året NATO-övningen Nordic Pine genomförs. I årets Nordic Pine 24 deltar fler länder förutom Sverige: Finland, USA, Kanada, Danmark, Tyskland och Schweiz.

Sveriges ansökan om medlemskap i Nato innebär att förberedelserna är i full gång på både militär och civil sida. För NATO är det avgörande att ha god förståelse för hur angripare kan hota och störa energiförsörjningen i fredstid, under gråzon (som inte innebär väpnat angrepp och fullt krig), och i krig.

Övningen Nordic Pine kan vara ett bra tillfälle att öva cyberhot mot förnybara energikällor tillsammans inom NATO. NATO delfinansierar övningen som är relativt komplex då den bygger på NATO-koncept och kräver engagemang och resurser.

– Det finns fortfarande möjlighet att delta i årets övning, då startskottet för övningsplaneringen precis skett genom en virtuell kick-off av Nordic Pine 24. Kontakta i så fall mig, tipsar Emma Johansson som är säkerhetsansvarig hos Energiföretagen.

Om NATO och kärnuppgifterna

Nato består av både en politisk och en militär del. Natos kärnuppgifter handlar om avskräckning och kollektivt försvar, civilt och militärt krisförebyggande, krishantering och säkerhetssamarbete. NATO har idag 31 medlemsländer, Sverige kan bli medlemsland nr 32. Kärnan är det Nordatlantiska fördraget som grund för NATO, vilket innebär kollektivt försvar med ömsesidiga försvarsförpliktelser gentemot varandra och gemensam försvarsplanering. I och med ett svenskt medlemskap växer Sveriges utrymme på land, till havs och i luft.

Nordatlantiska fördraget har totalt 14 artiklar som går att läsa i propositionen ”Sveriges medlemskap i NATO, prop. 2022/23:74” (regeringen.se).

Resilient energiförsörjning – ett grundkrav

Inom NATO finns sju baskrav som syftar till att möjliggöra värdlandsstöd, varav ett är resilient energiförsörjning. Värdlandsstöd kan till exempel behövas vid övningar, kriser eller militära operationer. Sveriges förmåga att lösa behovet av energiförsörjningen handlar bland annat om försörjning av el- och värme, insatsbränslen, energigaser och drivmedel. 

Energimyndigheten representerar Sverige i planeringsgruppen för energifrågor, Energy Planning Group (EPG). Det finns en rapport som tagits fram på uppdrag av Energimyndigheten som beskriver vad värdlandsstöd kan innebära, med fokus på energi samt dess utmaningar och möjligheter.

Mer information finns här

Film om övningen Nordic Pine

Rapport från FOI*: ”Digitaliseringens fallgropar i gråzon och krig” 

Från MSB**: ”Nato och civil beredskap – en introduktion” (webbkurs) 

Från MSB**: ”Frågor och svar om NATO”

* FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut

** MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Emma Johansson

Emma Johansson

Ansvarig säkerhetsfrågor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 25 05
E-post: emma.johansson@energiforetagen.se