Naturvårdsverket beslutat om fossilandel i RT-flis

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Naturvårdsverket beslutade den 8 februari om att införa så kallade hänvisningsvärden för fossil andel i RT-flis för anläggningar inom EU ETS. Det innebär att flertalet RT-flis-fraktioner från och med 2024 inte längre kommer anses ha 0 procent fossil fraktion i utsläppsrapporteringen inom EU ETS och behöver därmed redovisa utsläppsrätter för den fossila andelen.

Naturvårdsverkets beslut gäller för RT-flis som används från och med 1 januari 2024. Det RT-flis som använts under 2023 men som ska rapporteras under 2024 kommer man kunna fortsätta behandla som helt biogent.

Det kommer fortfarande också vara möjligt för verksamhetsutövare att använda sig av sina egna analyser för beräkningsfaktorer för RT-flis så länge de följer MRR-förordningen (EU-förordningen om övervakning och rapportering av utsläpp).

En bakgrund till Naturvårdsverkets beslut är att flera förbränningsanläggningar fick nedslag vid verifieringen av 2021 års utsläpp, eftersom verifierarna hävdade att det bör finnas fossilt kol i RT-flis. En studie inom SMED (Svenska MiljöEmissionsData) har därför genomförts för att dels kartlägga hur stor den fossila andelen är i olika typer av RT-flis och vad det fossila materialet utgörs av, dels göra en sammanställning av de analysmetoder som används för att bestämma fossil andel i RT-flis. Det är framför allt två analysmetoder som har använts: plockanalyser och C14-analys. SMED:s rapport finns att läsa här.

Energiföretagen och ett flertal medlemsföretag har deltagit vid ett par möten med Naturvårdsverket där frågan diskuterats och där det getts input om bland annat mätmetoder som tillämpas i branschen. Naturvårdsverkets beslut kom dock överraskande och har dessvärre inte föregåtts av något remissförfarande, vilket Energiföretagen beklagar.

Utifrån analyserna har Naturvårdsverket fastställt nedanstående hänvisningsvärden för olika slag av RT-flis-fraktioner där den femte kolumnen i tabellen med slutlig emissionsfaktor avser den fossila andelen.

 

 Klass

Biomassa-fraktion [%]

Värmevärde [GJ/ton]

Preliminär emissionsfaktor [ton CO2/TJ]

Slutlig emissionsfaktor [ton fossil CO2/TJ]

Fukthalt [%]

1. Vit RT-flis (utan spånskiva, plywood och liknande)

100

12

107

0

30

1. Vit RT-flis (med spånskiva, plywood och liknande)

97,84

12

107,3

2,31

30

2. Målad RT-flis

97,84

12

107,3

2,31

30

3.a. Impregnerat trä: kreosot

79,67

14

97

19,71

30

3.b. Impregnerat trä: CCA

100

12

107

0

30

3.c. Impregnerat trä: nya kopparbaserade medel

91,12

12

107,2

9,51

30

Naturvårdsverkets beslut om fastställande och offentliggörande av hänvisningsvärden sker enligt artikel 31.1c i förordning (EU) förordning (EU) 2018/2066 om övervakning och rapportering av växthusgasutsläpp i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG. Naturvårdsverket väntas lägga ut mer information om beslutet på sin hemsida. Naturvårdsverket har även hänvisat till att också Finland tillämpar hänvisningsvärden för fossilandel i RT-flis inom EU ETS.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik & samhälle
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se