GPS-störningar kan få stor påverkan på energileveranser

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

GPS-störningar sker både i Sverige som hybridaktivitet och skarpt i kriget i Ukraina för att störa ut kommunikation och signaler. Störningar på tidstjänster är ett påtagligt hot som snabbt kan växa sig större. Alternativa källor för att hämta tid är väsentligt – att enbart nyttja en källa blir sårbart. Robust samt spårbar tid och frekvens är nödvändigt för ökad redundans.

Det räcker att blicka bakåt drygt två veckor så har trafikflygplan upplevt störningar i GPS-systemet. En händelse inträffade då till exempel i luftrummet över Kristianstadstrakten, vilket rapporterades in till Transportstyrelsen som fått in fler liknande rapporter efter julhelgerna. Ett inslag i SVT berättar att störningarna framför allt har skett nattetid och märkts i södra Sverige och sydöstra Östersjön. Flera myndigheter har rapporterat händelserna till Säkerhetspolisen, Säpo.

Lösningar vid bortfall av GPS finns

Exakt, säker och robust tid är absolut nödvändigt inom energiförsörjningen för drift, övervakning och felsökning. Elnätets olika stationer hämtas ofta från GNSS – Global Navigation Satellite Systems – som är ett samlingsnamn för satellitbaserade navigations- och positionsbestämningssystem. När signaler störs ut kan SCADA-system och flexnät, så kallade SMART-grids, påverkas. De är i behov av precis, robust tid och frekvens från externa säkra källor för drift och balansering av elnät samt vid felsökning. 

Även det minsta fel från tidskällan eller fördröjningar kan leda till avbrott och försvåra felsökning och den exakta platsen för avbrott. Avbrott och störningar i leverans av tid får därmed snabbt stora samhällsstörningar och ekonomiska konsekvenser. 

Netnod är exempel på en operatör som kan leverera flera olika paketlösningar för att hålla korrekt tid när GPS faller bort. Dessa lösningar bekostas delvis av Post- och telestyrelsen, PTS, som har låtit utveckla och förvalta tjänster hos Netnod för robust och spårbar tid och frekvens. Läs tidigare nyhet hos Energiföretagen om detta här.

Medvetenheten måste höjas för ökad redundans

– Ur ett redundansperspektiv är det nödvändigt att minska beroendet av GPS-signaler och inte enbart utnyttja den befintliga infrastrukturen för Internet för att få överföring av tid och frekvens. Vi behöver höja medvetenheten och få fler att vidta åtgärder för redundans och trygg energiförsörjning, säger Emma Johansson som ansvarar för säkerhetsfrågor hos Energiföretagen.

Det finns robusta alternativ tillgängliga för energisektorn. Netnod Time, är en tjänst från Netnod som distribuerar tid till en lokal plats för att synkronisera klockor. Genom detta mitigera (mildra, avhjälpa) de risker som finns med att enbart hämta tid från GNSS. För mer information. Besök Netnods webbplats här.

Detta är Netnod – på besök 12 februari i år

Netnod AB (Netnod) driver nationella Internetknutpunkter (IX:ar) i Norden och erbjuder sekundära DNS-tjänster (Domain Name System) på global nivå. Netnod tillhandahåller även tjänster för tid och frekvens (NTP, NTS och PTP) enligt avtal med Post- och telestyrelsen (PTS) samt driver i.root-servers.net – en av världens tretton rootnamn-servrar. Bolaget är ett helägt dotterbolag till den ideella TU-stiftelsen (Stiftelsen för telematikens utveckling).

PTS (Post- och telestyrelsen) ska verka för robusta elektroniska kommunikationer och minska risken för störningar. Myndigheten ska också verka för ökad krishanteringsförmåga i fred och höjd beredskap. PTS har genom upphandling tillgodosett totalförsvarets behov av elektroniska kommunikationstjänster via Netnod.

Netnod har tidigare presenterat tjänster för ESG (Energiföretagens energisäkerhetsgrupp), och energiföretagen har då haft möjlighet att testa och utvärdera dessa. Den 12:e februari deltar återigen Netnod på ESG-mötet på temat ”Regional robusthet och kontinuitet”.

Läs även annons från Netnod i tidningen Energi här

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Emma Johansson

Emma Johansson

Ansvarig säkerhetsfrågor
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 25 05
E-post: emma.johansson@energiforetagen.se