Energiföretagen stödjer inriktningen på förslag för CCS och CCU

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Energiföretagen har lämnat remissvar på Energimyndighetens rapport om Styrmedel för CCS och CCU och ser överlag positivt på förslagen för att skapa förutsättningar för att etablera CCS- och CCU-lösningar som kommer att vara nödvändiga för att kunna klara klimatmålen till 2045.

Energiföretagens remissvar på Energimyndighetens rapport Styrmedel för CCS och CCU - Avskiljning och lagring respektive användning av koldioxid, som skickats in till Klimat- och näringslivsdepartementet är i stora delar positivt.

  • Energiföretagen anser att det är positivt att Energimyndigheten i sina analyser och förslag på styrmedel utgår från att de som producerar eller sätter plast med fossilt ursprung på marknaden bör ta ekonomiskt ansvar för utsläppen. Principen att förorenaren betalar är och bör vara grunden för all miljöpolitik.
  • Energiföretagen anser att styrmedel bör styra mot mer återvinning, så att endast den plast som inte kan/bör återvinnas behandlas genom avfallsförbränning.
  • Sverige bör verka för att allokering av biogen respektive fossil del av koldioxid i mixade strömmar.
  • Energiföretagen anser att det behövs kompletterande incitament för att få bort de sista fossila koldioxidutsläppen från energiåtervinning av avfall. När alla andra åtgärder har vidtagits för att eliminera så mycket plast som möjligt i avfallet är den sista återstående åtgärden att investera i en CCUS-anläggning kopplat till avfallsförbränning.
  • Ett lovande styrmedel för avfalls-CCUS är så kallade klimatkontrakt (Carbon Contracts for Difference, CCfD). Energiföretagen anser att lämplig myndighet bör få i uppdrag att utreda de närmare detaljerna kring hur CCfD kan utformas och implementeras för avfalls-CCUS, och att det bör göras skyndsamt.
  • Energiföretagen delar Energimyndighetens slutsatser om att avstyrka obligatorisk CCS vid förbränning av avfall. Det är varken kostnadseffektivt eller praktiskt genomförbart att installera CCS på samtliga svenska avfallsförbränningsanläggningar.
  • Energiföretagen stödjer Energimyndighetens förslag till utvidgat producentansvar för plast, men det behöver harmoniseras på EU-nivå. Det bör inriktas mot producenter som använder jungfrulig plast. Staten skulle lägga en skatt på producenterna som använder jungfrulig plast eller sätter jungfrulig plast på den svenska marknaden, men förslagets utformning behöver utredas vidare grundligt.
  • Energiföretagen anser att det är värt att utreda frågan om och i så fall hur staten kan stärka incitamenten för utbyggnad av infrastruktur för koldioxid. Lämplig myndighet bör få i uppdrag att ta fram ett konkret förslag.

Energiföretagens remissvar i sin helhet kan läsas här.

Energimyndigheten presenterade i december 2023 sin rapport om styrmedel för CCS och CCU med sex inriktningsförslag till både nya och kompletterande styrmedel som finns att läsa här. Ett huvudsyfte är att ge förutsättningar för att CCS och CCU verkligen kommer till stånd i tillämpningar där rimliga alternativa åtgärder saknas.   

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik & samhälle
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se