Nya utredningsuppdrag om EU-direktivet om byggnaders energiprestanda

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Regeringen gav i juni fyra nya utredningsuppdrag till Boverket att ta fram förslag till genomförandet av det reviderade EU-direktivet om byggnaders energiprestanda (EPBD) utöver det utredningsuppdrag som gavs till Energimyndigheten i maj. Förslag till författningsändringar ska redovisas till Regeringskansliet redan den 1 mars 2025.

Kvarteret taklampan. Nollenergihus i Hammarbyhöjden, Stockholm.Det reviderade EU-direktivet om byggnaders energiprestanda publicerades den 8 maj och trädde i kraft 20 dagar senare. Medlemsstaterna har nu 2 år på sig för att genomföra direktivet i nationell lagstiftning. Det nya direktivet innehåller många nya artiklar och regler som innebär omfattande ändringar i bland annat energikraven i byggreglerna och reglerna för energideklarationer för byggnader. Nedan listas några av nyheterna:

  • Nollutsläppsbyggnadskrav införs för nybyggnation och differentierade sådana för befintliga byggnader som ska nås till 2050
  • Omfattande nya krav på information i energideklarationerna, bl.a. kring klimat (livscykel-GWP), energibehov och energitillförsel
  • Energiklass A ska gälla som nybyggnadskrav i energideklarationerna och innebär att en ny energiklassning införs
  • Tvingande krav på solenergiinstallation för nya och vissa befintliga byggnadskategorier (med vissa undantagsmöjligheter)
  • Utökade krav gällande infrastruktur för elektromobilitet vid byggnader
  • Byggnadsrenoveringspass och nya regler om byggnaders installationssystem respektive datautbyte

Energibranschen påverkas i flera delar av hur de nya energikraven och renoveringskraven kommer formuleras, utformningen av energideklarationer, solenergikraven, kraven på elektromobilitet med mera Energiföretagen planerar att göra inspel till Boverket och Energimyndigheten kring viktiga frågeställningar för branschen.

Boverket ska enligt utredningsuppdragen senast den 15 oktober 2024 lämna en delredovisning med preliminära beräkningar avseende basscenariot för 2020 och nivåer av renovering till 2030 och 2033 för olika lokalbyggnader samt om möjligt preliminära intervall för renoveringsnivåerna för 2030 och 2035 gällande bostadsbyggnader. Boverket ska senast den 1 mars 2025 lämna en delredovisning med förslag på lämpliga författningsändringar och senast den 1 juni 2025 slutredovisa uppdragen.

Energimyndigheten ska senast den 1 oktober 2024 lämna en delredovisning med eventuella författningsförslag som även omfattar delar av det reviderade energieffektiviseringsdirektivet (EED) och senast den 1 mars 2025 slutredovisa uppdraget.

Uppdragen finns att läsa här:

Uppdrag att fastställa metoder och definitioner enligt direktivet om byggnaders energiprestanda

Uppdrag att genomföra en översyn av systemet med energideklarationer enligt direktivet om byggnaders energiprestanda

Uppdrag att ta fram underlag för genomförandet av krav inom hållbar mobilitet i direktivet om byggnaders energiprestanda

Uppdrag att ta fram underlag för genomförandet av krav inom solenergi i direktivet om byggnaders energiprestanda

Uppdrag att ta fram underlag för genomförandet av delar av de omarbetade EU-direktiven om energieffektivitet, byggnaders energiprestanda och förnybar energi

Mer information om utredningsarbetet finns även på Boverkets hemsida här.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik & samhälle
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se