Ny vägledning: Branschpraxis Mognadsgrad för anslutning till regionnät och lokalnät

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Vägledningen Branschpraxis Mognadsgrad har tagits fram gemensamt i branschen på uppmaning av Energimarknadsinspektionen, Ei. Genom att hämta in mer information från kunderna under anslutningsprocessen kan elnätsföretagen bättre bedöma både kundprojektets mognadsgrad och vilka möjligheter som finns för anslutning till region-, respektive lokalnät. Branschpraxisen utgår ifrån Svenska kraftnäts vägledning för anslutning till stamnätet som uppdaterades den 1 januari 2024.

Arbetet med att ta fram den nya branschpraxisen har koordinerats av Energiföretagen Sverige och utförts av en arbetsgrupp med representanter från elnätsföretag som arbetar med regionnät och lokalnät. Under arbetet har avstämningar gjorts med berörda intressenter, exempelvis: kunder, branschorganisationer, Svenska kraftnät och Ei.

Det är en frivillig vägledning där elnätsföretagen ansvarar för sin egen anslutningsprocess och hur Branschpraxis mognadsgrad ska användas. Beroende av nätstatus och anslutningens komplexitet kan elnätsföretagen från fall till fall välja att tillämpa hela eller delar av BM.

Behovet av branschpraxisen har sin grund i rådande kapacitetsbrister på många platser i elnätet och ett kraftigt ökande antal anslutningsärenden till elnätsföretagen. Här avses till exempel solelproduktion, batterier, laddstationer, datacenter och större industrisatsningar. Osäkerhet och långa ledtider för anslutning får stor påverkan för den pågående elektrifieringen.

Svenska kraftnät i bakgrunden

Utgångspunkten för Branschpraxis Mognadsgrad är Svenska kraftnäts vägledning för anslutning till stamnätet som uppdaterades den 1 januari 2024. Denna vägledning ställer krav både på ökad informationsinhämtning och mognadsgrad för anslutning till transmissionsnätet. Svenska kraftnät har därför rekommenderat region- och lokalnätsföretag att införa liknande krav på informationsinhämtning och mognadsgrad.

Branschpraxis Mognadsgrad ska därför tydliggöra vilken information elnätsföretaget behöver för att bedöma kundprojektets mognadsgrad. Praxisen ska dock inte ses som en komplett beskrivning av alla aktiviteter som behöver ske under anslutningsprocessen. Elnätsföretaget måste också beakta samhällets klimatomställning och elbehov på längre sikt – inklusive de områden och typer av anläggningar där det ännu inte finns konkreta kundförfrågningar.

Praxisen en del av en helhet

Dessa framtida behov behöver adresseras med välgrundade prognoser, nätutvecklingsplaner och, där det behövs, även proaktiv nätutbyggnad. Detta är viktiga aktiviteter för att möta samhällets elektrifiering och som inte ska begränsas av Branschpraxis Mognadsgrad. Elnätsföretagen behöver därför arbeta parallellt med både hantering av konkreta anslutningsärenden i kö, där branschpraxisen är ett av verktygen, och en proaktiv nätutveckling.

Läs branschpraxisen här:

Branschpraxis Mognadsgrad från 27 juni 2024

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Martin Olin

Martin Olin

Ansvarig e-mobilitet
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 35
E-post: martin.olin@energiforetagen.se