Tillämpar ni rätt allmänna avtalsvillkor för fjärrvärmeleveranser?

Publicerat av: Eva Rydegran ·

Konsumentverket har granskat införandet av nya allmänna avtalsvillkor för fjärrvärmeleveranser avseende konsumenter. Merparten av medlemsföretagen tillämpar rätt avtalsvillkor, vilket är glädjande. Företag som inte har infört villkoren från 2023 bör göra det snarast.

De allmänna avtalsvillkoren för leveranser av fjärrvärme finns i två varianter, dels för näringsidkare, dels för konsumenter. Villkoren för konsumenter är framförhandlade och överenskomna med Konsumentverket. De ändrades senast i mars 2023. Dessa villkor ska enligt överenskommelsen mellan Energiföretagen Sverige och Konsumentverket tillämpas senast från den 1 september 2023.

Konsumentverket har i sedvanlig ordning - sex månader efter att en branschöverenskommelse trätt i kraft - följt upp i vilken utsträckning företagen börjat tillämpa de nya villkoren. Konsumentverket har informerat Energiföretagen Sverige om att merparten av alla fjärrvärmeföretag har börjat tillämpa de nya allmänna avtalsvillkoren, men att det fortfarande finns bolag som inte gjort det. De som inte börjat tillämpa de nya villkoren kan komma att tillskrivas av Konsumentverket framöver. Energiföretagen Sverige ber därför medlemsföretagen att kontrollera att rätt avtalsvillkor tillämpas gentemot konsumenter och i annat fall så snart som möjligt införa de nya villkoren. 

Avtalsvillkoren samt kompletterande information till medlemsföretagen om hur konsumenter ska informeras om de nya villkoren med mera finns här: Allmänna avtalsvillkor fjärrvärme - Energiföretagen Sverige (energiforetagen.se)

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Daniel Lundqvist

Daniel Lundqvist

Ansvarig marknadsfrågor, fjärrvärme och fjärrkyla
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 06
E-post: daniel.lundqvist@energiforetagen.se