Internationell samverkan

Energiföretagen Sverige har en viktig roll som branschens representant i olika internationella organisationer. Energi- och klimatfrågor är i hög utsträckning internationella frågor och därför blir detta samarbete allt mer betydelsefullt. Här kan du ta del av vilka organisationer vi samarbetar med och kort om vad de gör.

Energifrågorna är i många avseenden gränsöverskridande och klart internationella till sin karaktär. Som medlem i EU gäller detta även för Sverige. Uppskattningsvis kommer 75 procent av ny svensk lagstiftning av bestämmelser och initiativ från EU. Detta påverkar och styr den verklighet som Energiföretagen Sveriges medlemsföretag lever och verkar i. 

Energiföretagen Sverige samverkar med ett antal internationella organisationer och har även ett kontor i Bryssel. Arbetet i Bryssel handlar om att påverka och berätta om energiföretagens vardag utifrån de förslag som behandlas. Men det handlar också om att bevaka och rapportera om framväxten av EU:s energi-, miljö- och klimatpolitik och hur denna påverkar medlemsföretagen.

Organisationer vi samverkar med

Eurelectric

Eurelectric är en europeisk branschförening för elföretagen i Europa. Eurelectric bidrar till elsektorns utveckling och konkurrenskraft genom att aktivt påverka europeiska beslutsfattare. Energiföretagen Sverige är medlem i Eurelectric och representerar de svenska elföretagen. För Energiföretagen Sverige är det angeläget att vara aktiv i Eurelectrics arbete eftersom organisationen är en viktig röst för elbranschen i Europa.
Här kan du läsa om Eurelectric.

GEODE

Energiföretagen Sverige är medlem i GEODE som är en branschförening för oberoende distributionsbolag av el och gas i Europa. GEODE representerar främst mindre elnätsföretag och gasföretag.
Här kan du läsa om GEODE.

Nordenergi

Nordenergi samlar Energiföretagen Sverige tillsammans med sina nordiska systerorganisationer; EnergiNorge, Finsk Energiindustri och Dansk Energi. Nordenergi grundades 2003 med syftet att utbyta information och diskutera gemensamma frågor.
Här kan du läsa om Nordenergi.

Acer

Acers allmänna uppdrag är att bistå nationella energitillsynsmyndigheter i deras verksamhet på EU-nivå och vid behov samordna deras åtgärder.

Acer samarbetar med EU-institutioner och berörda parter, särskilt nationella tillsynsmyndigheter och Entso-organisationerna (de europeiska nätverken av systemansvariga för överföringssystem för el och gas). Målet är att ta fram en rad instrument som kan fullborda EU:s inre marknad.
Här kan du läsa mer Acer.

Euroheat & Power

Ett samarbetsorgan för fjärrvärmens branschorganisationer i EU och övriga Europa. Arbetar för att påverka EU samt stimulera kunskaps- och erfarenhetsutbyte på europeisk nivå. Kontoret ligger i Bryssel.
Här kan du läsa om Euroheat & Power.

DHC+ Technology platform

DHC+ drivs av Euroheat & Power.
Här kan du läsa om DHC+

Nordvärme

Nordvärme är ett samarbetsorgan för fjärrvärmens branschorganisationer i Norden. Samarbetet syftar till kunskaps- och erfarenhetsutbyte och driver vissa gemensamma projekt i syfte att främja fjärrvärme och kraftvärme. Kansliet finns för närvarande hos Norsk Fjernvarme.

SweHeat & Cooling

SweHeat & Cooling är en sammanslutning av ledande svenska företag och organisationer för samverkan kring export av produkter och tjänster inom fjärrvärme- och fjärrkyleområdet.
Här kan du läsa om SweHeat & Cooling.

IEA

International Energy Agencys implementing agreement on District Heating and Cooling, executive committee.

Annex X2011-2014, research projects, expert input:
Improved Maintenance Strategies for district heating pipelines.
Här kan du läsa om IEA.