Energiföretagen Sverige i EU-debatt om bioenergi

DEBATT publicerad hos EurActive, 160816: Energiföretagen Sverige har tillsammans med Svebio och Skogsindustrierna skrivit en debattartikel om EU:s eventuella införande av hållbarhetskriterier för biobränsle som idag publicerats på nyhets- och debattsajten EurActive. I artikeln pekar vi på betydelsen av en ökad användning av bioenergi för att nå klimatmålen och EU:s övriga mål för förnybart, energisäkerhet, resurseffektivitet, tillväxt och sysselsättning.

En diskussion om behovet av eventuella hållbarhetskriterier för fasta biobränslen har pågått inom EU sedan 2008. Ett utkast till förslag till hållbarhetskriterier togs fram och drogs tillbaka av EU-kommissionen 2013. Bakgrunden till de nuvarande diskussionerna är ökad oro för användning av bioenergi, i synnerhet från länder utanför Europa. Det som ligger till grund för oron är bland annat att värdefull åkermark ska användas för att odla grödor för biobränslen i stället för mat. Det finns också en allmän oro för att en ökad bioenergianvändning kan leda till ett ohållbart uttag av biomassa från skogen. Dessutom riktas kritik mot importerat virke som inte producerats på ett hållbart sätt.

Det finns stora skillnader mellan medlemsländerna i hur man ser på frågan. Det beror givetvis till stor del på att förutsättningarna för skogsbruk ser så olika ut där de nordiska länderna särskiljer sig genom att vi har stora skogsarealer, hög skogstillväxt och ett över lag hållbart skogsbruk. I Sverige används dessutom endast restprodukter från skogsbruk som bioenergi. Att sätta upp restriktioner för denna, vår viktigaste förnybara energikälla, skulle innebära att det bli svårare att nå de uppställda energi- och klimatmålen och skulle också vara ett hot mot vår energiförsörjning, framför allt vintertid eftersom biobränsle är det främsta bränslet i kraftvärmeverken som ger oss väderoberoende fjärrvärme och el året om.

Energiföretagen Sverige har fört samtal med kommissionen direkt samt via regeringen och våra branschorganisationer i Bryssel, och kommer att fortsätta göra så under hösten. Att vår debattartikel nu publicerats i EurActive är ett bra tillägg till dessa diskussioner.

Vad vi framför allt vill föra fram när det gäller utformningen av hållbarhetskriterier för fasta biobränslen är att:

  • Biomassa som är producerad på ett hållbart sätt ska betraktas som klimatneutral.
  • Om EU inför hållbarhetskriterier för fasta biobränslen bör man fokusera på energi- och klimatmålen, liksom tillväxt och arbetstillfällen.
  • Kraven inte får snedvrida marknaden. Tvärtom bör man eftersträva att skapa konkurrensneutralitet, och frågan om import från tredje land av ohållbart producerat biobränsle måste därför också hanteras av EU parallellt
  • Den administrativa bördan måste hållas nere. Det gäller särskilt för de 16 miljoner små skogsägarna i Europa där majoriteten äger mindre än 3 hektar.

Du kan läsa debattartikeln i sin helhet på EurActive