Påskynda omställningen till fossilfritt, ställ högre krav på diesel!

DEBATT i Dagens industri 170129: Den senaste tiden har vi åter hört om dieselbilens nackdelar i stadstrafik, främst i form av kravöverskridande utsläpp av hälsofarliga kväveoxider. Det skriver Energiföretagen Sveriges vd Pernilla Winnhed, tillsammans med Anna Grauers från E.ON Biofor Sverige, Bo Ramberg från Fordonsgas Sverige och Anders Johansson från Westport.

Nedsmutsande bilar förbjöds tillfälligt i Oslo den 17 januari. I Frankrike märks bilar utifrån utsläpp av hälsovådliga avgaser. Även i Sverige är åtgärder för att komma till rätta med problematiken på gång, men ingen av dem löser problemen snabbt. Att därtill ställa om transportsektorn och nå miljömålsberedningens mål att minska utsläppen från inrikestransporter med 70 procent till 2030 jämfört med 2010 års nivå, kräver en mängd åtgärder och steg.

Dieselbilar klarar inte de utsläppskrav som ställs i det gällande regelverket Euro 6. I drift kan utsläppen vara upp till tio gånger högre än kraven, oftast för att testförhållandena inte är representativa för hur bilar faktiskt används. Resultatet blir sämre luftkvalitet i städer och hälsoproblem med ökade kostnader för sjukvård.

Trafikens utsläpp av hälsovådliga avgaser som kväveoxider och partiklar har beräknats orsaka så mycket som upp till 1.300 förtida dödsfall per år. Det kan jämföras med direkta dödsfall i trafiken som planat ut till under 300 per år.

Åtgärder som nya bestämmelser kring miljözoner i städer kommer att bidra till förbättringar – men dröjer. Risken är stor att de hårdare kraven inte kommer att gälla för bilar som säljs före 2019, dessutom att miljözonsbestämmelserna sätter ribban för lågt.

Det krävs kraftfulla styrmedel för att påskynda omställningen av fordonsflottan. Men i väntan på att bilar som drivs med enbart el eller vätgas blir tillgängliga för en bredare allmänhet finns bilar som kan drivas med biogas. De kostar inte mer än dieselbilar och har utsläpp som ligger långt under kraven för bensinfordon. En biogasbil drivs med ett förnybart, lokalproducerat drivmedel från till exempel insamlat organiskt avfall, rester från livsmedelsproduktion, avloppsslam eller skogsindustri, vilket är en vinst både för klimatet och miljön.

Vi föreslår tre åtgärder som kan bidra till att skapa hållbar luftkvalitet och minskad klimatpåverkan i våra städer.

1) Ställ krav i upphandlingar på att för-nybara drivmedel som inte försämrar luftkvaliteten (el, biogas, vätgas) måste användas där de är tillgängliga.

2) Om dieseldrift är nödvändig – ställ krav i upphandlingar för trafik i städer att fordonen ska uppfylla rejäla krav (Euro 6c, med krav på att utsläppsgränser upprätthålls i verklig drift). 3) Dra lärdom av Frankrike och gör skillnad på diesel, gas och elbilar i kommande miljözonsbestämmelser.

Med dessa krav blir stadsluften betydligt bättre och skyndar på utvecklingen mot framtidssäkra bilar som drivs med el, biogas eller andra förnybara och hållbara drivmedel. Men det krävs mer i närtid för att nå de politiska målen.

Anna Grauers, affärschef, Eon Biofor Sverige AB
Pernilla Winnhed, vd, Energiföretagen
Bo Ramberg, vd, Fordonsgas Sverige AB Anders Johansson, vd, Westport AB

Läs artikeln på DI:s webbplats här