Skapa effektivare resurshushållning

DEBATT i Nya Wermlands-Tidningen 160514: Med Miljöpartiet som regeringsparti har vi all anledning att förvänta oss att Sverige kan ta ytterligare steg mot det hållbara kretsloppssamhället, skriver Energiföretagen Sveriges vd, Pernilla Winnhed, med flera.

För första gången i människans historia bor en majoritet av världens befolkning i städer. Allt fler lämnar landsbygden för ett liv i och omkring staden. Så även i Sverige. För att utvecklingen ska bli positiv krävs politiska beslut och ställningstaganden.

En växande stadsbefolkning innebär utmaningar för miljön – naturområden exploateras, efterfrågan på energi och transporter ökar, liksom behovet av vatten och avfallshantering. Framtidens hållbara städer bör alltså byggas underifrån.

Där samverkar energilösningar sammanlänkade med avfallshantering och återvinning för att minska utsläpp och miljöbelastning, samtidigt som återföring av näringsämnen från vatten, avlopp och avfall bidrar till kretsloppssamhället. Det handlar om att förbättra och utveckla den cirkulära ekonomin, det vill säga att skapa effektiv resurshushållning i praktiken. Det sker genom att återanvända och återvinna det avfall som inte går att förebygga, att ta tillvara energin i allt material och att minimera de rester som blir över. Genom att använda våra resurser smartare sparar vi både pengar och miljö, och blir på köpet mindre beroende av att importera energi.

I Sverige har vi kommit långt. Vi tillhör de bästa i världen när det gäller effektivitet och hållbarhet inom biogas, fjärrvärme, vattenrening och avfallshantering. Med Miljöpartiet som regeringsparti har vi all anledning att förvänta oss att Sverige kan ta ytterligare steg mot det hållbara kretsloppssamhället. Vår förhoppning är därför att vi inom kort får politiska beslut som bidrar till att lösa några kvarstående utmaningar:

  • Tänker Miljöpartiet ta ett samlat grepp om biogasen genom att presentera ett nationellt biogasmål som visar vägen?
  • Hur vill Miljöpartiet gå vidare för att förverkliga ett kommunalt ansvar för bättre insamlingssystem för förpackningar och tidningar?
  • Tänker Miljöpartiet bidra till förändrade energikrav i Boverkets byggregler, som idag styr bort från fjärrvärme?
  • Kommer Miljöpartiet att verka för att skydda vårt dricksvatten från farliga ämnen genom tydliga nationella regler för vilka ämnen som inte får hanteras nära dricksvattentäkter?

Ska Sverige fortsätta att ligga i framkant krävs att kommuner och företag fortsätter att satsa. Då behövs långsiktiga spelregler från central nivå. Miljöpartiet har som regeringsparti stora möjligheter att bidra till ett fortsatt god utveckling. Vi hoppas att helgens kongress landar i konkreta förslag som styr i den riktningen.

Anna Linusson, vd Svenskt Vatten Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen Sverige Maria Malmkvist, vd Energigas Sverige Weine Wiqvist, vd Avfall Sverige

Läs artikeln hos www.nwt.se