Prisreglering av fjärrvärmen fortfarande en dålig idé

DEBATT 18-09-27: Erik Lundin skriver i en debattartikel den 24 september att det är dags att utreda en reglering av fjärrvärmemarknaden. Det är dock få som skulle vara villiga att hålla med honom. Prisökningarna på fjärrvärme har generellt varit låga de senaste åren och branschinitiativet Prisdialogen har enligt Energimarknadsinspektionen fungerat bra för båda parter.

Erik Lundin inleder med att helt korrekt påpeka fjärrvärmedistribution är ett naturligt monopol. Det har sin förklaring i att infrastrukturen för fjärrvärme är så dyr och krävande att det vore samhällsekonomiskt fel att ha parallella ledningar i marken. Däremot finns fjärrvärmeföretagen tvärtemot vad Erik Lundin hävdar, på en konkurrensutsatt värmemarknad. Byte av värmelösning är inte ovanligt idag och det råder en sund och stundom hård konkurrens mellan olika värmelösningar.

När Erik Lundin propagerar för en reglering av fjärrvärmen, är det intressant att han hänvisar till den reglerade fjärrvärmen i Danmark. Regeringen i Danmark har nämligen just fattat ett inriktningsbeslut om att avreglera fjärrvärmen. Danmark har dessutom i snitt mellan 15 och 30 procent högre fjärrvärmepriser än vi har i Sverige och vissa kunder har fått se prisökningar på över 50 procent de senaste åren. I Sverige däremot låg prisutvecklingen för fjärrvärmen under 1 procent 2017. (enligt Nils Holgersson-rapporten). Olika fjärrvärmeföretag har olika prismodeller. För den som är intresserad finns samrådsprotokoll och prisändringsmodell för alla medlemmar i Prisdialogen publicerade på prisdialogen.se. Årsserier med prisstatistik för fjärrvärme finns också att läsa på energiforetagen.se.

Prisdialogen är ett exempel på ett lyckat initiativ som, precis som Erik Lundin skriver, har lett till en bättre dialog mellan energiföretag och kunder. Det är ett initiativ från Riksbyggen, SABO och Energiföretagen Sverige för att stärka kundernas ställning på marknaden, genom större transparens och delaktighet vid prisförändringar. Prisdialogen bygger på att leverantörerna av fjärrvärme har samrådsprocesser med sina kunder och tidigt under året diskuterar prisförändringar för kommande år, samt lämnar en prognos för priserna för de två nästföljande åren. Fjärrvärmeleverantören måste presentera en prisändringsmodell för kunderna och varje år genomföra lokal prisdialog samt ansöka om förnyat medlemskap i Prisdialogen.

Energimarknadsinspektionen genomförde en utvärdering av Prisdialogen som lämnades till regeringen i mars 2016. I rapporten (Ei R2016:05) kan man läsa: "Fjärrvärmekunderna som deltar i Prisdialogen anser att deras ställning har stärkts genom Prisdialogen. Prisdialogen är något positivt och bra för fjärrvärmemarknaden enligt både leverantörer och kunder. Det finns en samstämmighet om att en reglering bör undvikas eftersom dialogen då flyttas från kunderna på marknaden till reglermyndigheten."

Vi som står bakom Prisdialogen ser att både kunder och företag är nöjda med hur den är utformad idag och vi är givetvis öppna för att möta ytterligare behov om sådana finns.

Erik Lundin hävdar slutligen att en genomgripande översyn av fjärrvärmemarknaden är av största vikt eftersom den senaste statliga utredningen om fjärrvärmen genomfördes 2011 och då främst behandlade möjligheten att tillåta tredjepartstillträde till distributionsnätet. Han nämner inte det uppdrag regeringen gav Energimarknadsinspektionen, att utreda och föreslå utformning av en modell för prisförändringsprövning av fjärrvärmen, som resulterade i rapporten Ei R2013:07 från april 2013. Energimarknadsinspektionen konstaterade att konkurrensen med andra alternativ är knivskarp i många kommuner och att en fullskalig prisreglering riskerar att hämma utvecklingen av fjärrvärmen och avstyrkte därmed detta. Tidigare utredningar har också pekat på risken för betydligt dyrare fjärrvärme med prisreglering.

Prisreglering av fjärrvärmen har alltså både föreslagits och förkastats, och även prövats, utan att resultatet blivit det önskvärda. En prisreglering av fjärrvärmen är med andra ord fortfarande en dålig idé för både kunder och fjärrvärmeföretag.

Daniel Lundqvist, ansvarig marknadsfrågor fjärrvärme och fjärrkyla, Energiföretagen Sverige

Gabriella Castegren, expert energi, fastighet och boende, SABO

Mari-Louise Persson, energistrateg, Riksbyggen

Här kan du läsa svaret i Svenska Dagbladet.