Prognoser bör utgå från korrekta antaganden

Publicerat av: Eva Rydegran ·

REPLIK SECOND OPINION. Professor Lennart Söder väcker en rad angelägna frågor i sin text i Second Opinion den 4 december. Vårt kraftsystem är i mångt och mycket utformat kring de stora kraftproducerande enheter vi har i Sverige och om något större kraftverk tas ur drift får det konsekvenser för kraftsystemets stabilitet och robusthet. Naturligtvis är det bra om samhället har en beredskap för detta, vilket Söder understryker. Men planeringen av vårt framtida kraftsystem måste vara baserad på rätt information varför en del fakta behöver klargöras.

Söder gör en rad förenklingar i sin bedömning av reaktorernas livslängd. För det första bör det betonas att det är politiska beslut alternativt den tidigare höga effektskatten i kombination med ökade säkerhetskrav som tvingat fram stängningarna av två reaktorer vardera i Barsebäck respektive i Oskarshamn. Det senare gäller även Ringhals 1 och 2 som Vattenfall avser att stänga 2020 respektive 2019. Vattenfalls avsikt var att driva dessa två reaktorer i 50 år, det vill säga till 2026 respektive 2025, men otydlighet kring effektskattens framtid bidrog till att beslut fattades att stänga dessa reaktorer tidigare. Motsvarande bedömning gjordes även av Oskarshamnsverkens ägare. Det är alltså andra faktorer än rent tekniska som avgjort hur länge dessa sex reaktorer kunde hållas i drift.

För de kvarvarande sex reaktorerna, samtliga idrifttagna på åttiotalet, råder andra förutsättningar. Dessa reaktorer är av något annan konstruktion och den internationella erfarenheten pekar på att dessa reaktorer mycket väl kan drivas i 60 år ur ett tekniskt perspektiv, kanske ännu längre.

Givetvis är det så att ny kunskap och erfarenhet kan framkomma under resans gång som leder till att den slutliga drifttiden kan bli både kortare eller längre än 60 år. Att enkom basera framtidsutsikterna på historiska data, influerad av politik snarare än teknik, leder dock till fel slutsatser.

Några garantier för hur länge kärnkraftsägarna anser det vara lönsamt att driva sina reaktorer finns det naturligtvis inga garantier för. Vilket det inte heller gör för några andra energislag på en fri marknad.

Carl Berglöf
Expert inom kärnkraft och elnätsteknik

Här kan du läsa repliken på Second Opinion

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Carl Berglöf

Carl Berglöf

Expert inom kärnkraft och elnätsteknik
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 96
E-post: carl.berglof@energiforetagen.se