Vattenkraften kan inte vänta

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

DEBATT - Dagens Samhälle, 181129: Varför uteblir den politiska styrningen i vattenkraftsfrågorna, undrar Energiföretagen Sveriges vd Pernilla Winnhed på debattplats i Dagens Samhälle. Vattenkraften är avgörande för svensk energiförsörjning och svensk konkurrenskraft och en ny lagstiftning träder i kraft i januari 2019. Men den nödvändiga politiska styrningen uteblir. Sverige riskerar därmed att tappa både förnybar elproduktion och reglerförmåga.

Läs artikeln hos Dagens Samhälle.

I juni i år beslutade riksdagen om en ny lagstiftning för att säkerställa att svensk vattenkraft lever upp till moderna miljövillkor samtidigt som den viktiga förnybara elproduktion och vattenkraftens unika reglerförmåga värnas. Vattenkraftbranschen är positiv till den nya lagstiftningen och till att det finns ett tydligt politiskt ställningstagande om vattenkraftens roll i energisystemet – men vi ser att mycket arbete återstår för att förverkliga ambitionerna.

Det pågår flera initiativ för att implementera den nya lagstiftningen på ett bra sätt. Havs- och vattenmyndigheten, Energimyndigheten och Svenska kraftnät bedriver, i väntan på ett formellt uppdrag, ett proaktivt arbete med att ta fram en nationell plan för hur avvägningen mellan olika samhällsnyttor ska göras. De tre myndigheterna arbetar utifrån tre centrala utgångspunkter med bakgrund i energiöverenskommelsen och den nationella strategin för hållbar vattenkraft, nämligen att:

  • miljöåtgärder i vattenkraft maximalt får minska elproduktionen med 1,5 TWh per år, samt
  • inte får ha någon väsentlig påverkan på vattenkraftens förmåga att balansera kraftsystemet och
  • inte utgöra hinder för att öka vattenkraftens flexibilitet och reglerförmåga i ett framtida elsystem med mer väderberoende elproduktion.

Därtill har de största vattenkraftägarna etablerat en fond för finansiering av nödvändiga miljöåtgärder till förmån för alla vattenkraftsägare som ingår i den nationella planen, när den finns på plats. Gott så!

Men för att komma i mål är det också nödvändigt att vattenförvaltningens föreskrifter och vägledningar anpassas så att de stödjer den nationella planen. Normsättningen måste därefter anpassas och fler kraftigt modifierade vatten utpekas. Här krävs politisk styrning, och det brådskar. Vattenmyndigheterna har nämligen under sommaren och hösten presenterat ett förslag på miljökvalitetsnormer och åtgärdsförslag för kraftigt modifierade vatten för vattenkraft.

Deras förslag innebär, tillsammans med tidigare genomförd normsättning och enligt egen uppskattning, att elproduktionen minskar med 4,5 - 6 TWh och reglerförmågan med minst 15 procent. Detta strider mot utgångspunkterna för den nationella planen och därmed ambitionerna i energiöverenskommelsen och den nya lagstiftningen. Energiföretagen och flera andra tunga remissinstanser - däribland de tre myndigheterna som arbetar med att ta fram den nationella planen – har pekat på att detta är oacceptabelt.

Redan nu i december ska vattenmyndigheterna besluta om processen framåt gällande förslaget. Vi uppmanar därför regeringen att omedelbart ge vattenmyndigheterna tydliga instruktioner om att skjuta på beslutet om dessa miljökvalitetsnormer. Först måste utlovade förordningsändringar beslutas samt en översyn av de förordningar, föreskrifter och vägledningar som kopplar till vattenförvaltningen genomföras, precis som aviserats i propositionen med den nya lagstiftningen, och dessa bör utformas med utgångspunkt i den nya lagstiftningen och den nationella planen.

Nästa regering är inte ännu på plats och en övergångsregering ska inte fatta kontroversiella beslut. Men den nya lagstiftningen är redan beslutad och det råder stark politisk enighet i vattenkraftsfrågorna. Därför vädjar vi till politikerna i genomförandegruppen och till regeringen att inte tappa greppet om energiöverenskommelsen, vattenkraften och Sveriges möjligheter att ställa om till ett fossilfritt samhälle.

Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen Sverige

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Johan Bladh

Johan Bladh

Ansvarig vattenkraft
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 60
E-post: johan.bladh@energiforetagen.se