Vi måste jobba vidare för en stark svensk vattenkraft

DEBATT i Second Opinion 180423. Energiföretagen Sverige är positiva till de lagförslag om vattenkraften som nu presenterats och som riksdagen ska besluta om innan sommaren. Vi är överens med politikerna om att en uppdaterad lagstiftning, moderna miljökrav och en väl fungerande vattenkraft är helt avgörande för svensk energiförsörjning och svensk konkurrenskraft – idag och i framtiden. Men det är viktigt att vi inte slår oss till ro med detta – för det finns arbete kvar att göra.

Vattenkraftansvarig, Gun Åhrling-Rundström och vd, Pernilla Winnhed skriver på Second Opinion om vikten av att fortsätta jobba med viktiga vattenkraftfrågor.

Vattenkraften har funnits i Sverige i över hundra år och bidrar till att vi har ett av världens bästa energisystem med låga utsläpp av klimatgaser och pålitlig energi till konkurrenskraftigt pris. Med mer vind och sol i systemet, samtidigt som kärnkraftsreaktorer stängs, blir vattenkraften än mer viktig för att balansera och reglera vår energiförsörjning- något vi fortsatt måste värna.

Vi välkomnar förslagen i den nyss lagda propositionen, eftersom de som skapar förutsättningar för att påbörja arbetet med att förse svensk vattenkraft med moderna miljövillkor. Det är särskilt positivt att det slås fast att vattenkraftens roll i energisystemet ska värnas och att vi ska kunna utveckla denna viktiga resurs. Utöver detta har de största vattenkraftägarna påbörjat en etablering av en solidariskt finansierad fond för finansiering av nödvändiga miljöåtgärder – även i sådana kraftverk de inte äger.

 

Det är dock viktigt att vi inte anser vattenkraftfrågan avslutad i och med detta. Vattenkraften är en stor fråga. En effektiv förvaltning och miljöprövningar som tar hänsyn till vattenkraftens roller i energisystemet, kräver fler åtgärder än vad som ryms i dessa förslag.

Vi vill bland annat lyfta:

  • Vikten av att utarbeta en nationell plan för vattenkraften som klargör hur en avvägning ska göras mellan nyttan av föreslagna miljöåtgärder kontra risken för minskad elproduktion eller minskad reglerförmåga. Inte minst är detta viktigt eftersom vattenkraften tillhandahåller många av de systemtjänster som blir än viktigare med en ökad andel el från vind och sol. Detta arbete bör startas så snart som möjligt och ske i dialog med berörda intressenter.
  • Vikten av en väl fungerande vattenförvaltning där vägledningar och föreskrifter uppdateras och harmoniseras med innehållet i den nya lagstiftningen och den nationella planen. Detta är centralt för all vattenkraft, stor som liten.

Med politiska ambitioner om en ökad andel förnybar el, en elektrifiering av fordonssektorn och industriprocesser och en önskan om att attrahera ny elintensiv industri till Sverige, blir det viktigare än någonsin att värna den svenska vattenkraften – en nyckel till ett fortsatt stabilt och leveranssäkert elsystem.

Energiföretagen Sverige menar att det är helt nödvändigt att vi kommer vidare i detta viktiga arbete och inte slår oss till ro. Och vi uppmanar därför alla partier att fortsätta det partiöverskridande arbete som hittills varit så framgångsrikt och säkra vattenkraften i enlighet med energiöverenskommelsen.

Gun Åhrling-Rundström, ansvarig vattenkraft, Energiföretagen Sverige

Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen Sverige