12 förslag till politiker för kraft- och fjärrvärmen

Publicerat av: Eva Rydegran ·

DEBATT i Altinget 190702. Energiöverenskommelsen mellan fem partier handlade mest om elsektorn, även om slutbetänkandet framhöll att kraftvärme och fjärrvärme är viktiga för energisystemet. Något många politiker ofta lyfter. Men ännu saknas de konkreta förslagen, trots att den energipolitiska inriktningspropositionen slog fast att ”en konkurrenskraftig fjärrvärmesektor och effektiv elanvändning i uppvärmningen är förutsättningar för att klara den framtida el- och värmeförsörjningen under kalla vinterdagar. Det är också angeläget att möjligheten till högeffektiv elproduktion utnyttjas i bränslebaserad fjärrvärmeproduktion”. Därför har Energiföretagen Sverige tagit fram ett dussin förslag som leder närmare målet.

Foto: Hans Ekestang för Stockholm Exergi

Elanvändningen ökar och kommer fortsatt att öka när Sverige tar stegen vidare mot fossilfrihet. Det handlar om elektrifiering av framför allt industrin och fordonsflottan, i kombination med befolkningstillväxt och att fler elintensiva verksamheter som datahallar etableras. Vi behöver använda energin så effektivt som möjligt och en helhetssyn på energisystemet är en nödvändig utgångspunkt, med de tre grundpelarna försörjningstrygghet, konkurrenskraft och ekologisk hållbarhet i fokus. Här är kraftvärme och fjärrvärme viktiga.

När el och fjärrvärme görs samtidigt i kraftvärmeverk används bränslet extra effektivt. Kraftvärmen står för omkring 10 procent av Sveriges elproduktion. Fjärrvärme värmer halva Sverige och det minskar efterfrågan på el för uppvärmning. Det är särskilt bra när många efterfrågar mycket effekt samtidigt, till exempel kalla vinterdagar.

Kraft- och fjärrvärme framhålls också av politiken som viktiga delar i energisystemet. Men hittills i år har de politiska besluten gått i motsatt riktning, med beslut om chockhöjda kraftvärmeskatter och förslag på en skatt på förbränning av avfall. Samtidigt konstaterades nyligen i skrivelsen om den första kontrollstationen för energiöverenskommelsen, att denna sektor berörs av många styrmedel och att ett helhetsperspektiv behövs för att kraftvärmen ska bidra till de energipolitiska målen och den växande effektutmaningen lokalt och nationellt. Det är dags att vända trenden och Energiföretagen Sverige ger gärna vägledning till de politiker som vill stärka kraft- och fjärrvärmen.

Först och främst behöver kraft- och fjärrvärmens roller tydliggöras och i högre grad synliggöras som de viktiga pusselbitar de är i energisystemet; för effektfrågan, för den cirkulära ekonomin – där fjärrvärmesektorn tar vara på resurser som ingen annan vill ha och fungerar som samhällets renande njurar genom att avgifta kretsloppet – och för samhället i stort som en leveranssäker och trygg, lokal energikälla.

Vi har också tagit fram ett dussin konkreta förslag som engagerade politiker snarast bör omsätta i politisk handling:

 1. Ta fram en sammanhållen strategi för kraft- och fjärrvärmen.
 2. Säkerställ att energikraven i Boverkets byggregler är teknikneutrala.
 3. Lindra konsekvenserna av chockhöjda kraftvärmeskatter
 4. Lägg styrmedel på avfall i tidigare led och fokusera på miljöstyrningen om en förbränningsskatt införs.
 5. Inför långsiktiga styrmedel för negativa utsläpp.
 6. Säkerställ ersättning för de tjänster som elsystemet behöver.
 7. Säkerställ kraftvärmens roll i krisberedskapen.
 8. Främja användningen av biogas i kraftvärmeproduktionen.
 9. Avveckla riktade investeringsstöd till etablerade tekniker.
 10. Stimulera småskalig kraftvärme som kan ge mer lokal planerbar elproduktion.
 11. Övertolka inte EU-direktiven från ”ren energi-paketet”.
 12. Fastighetsbeskatta inte fjärrvärmeproduktionen.

Våra förslag överlämnar Energiföretagen idag (2 juli) till energiminister Anders Ygeman med förhoppningen om att vi snart får se politisk enighet om att stärka kraft- och fjärrvärmen, för ett tryggt och effektivt energisystem med låg klimat- och miljöpåverkan!

Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen Sverige

Här kan du läsa förslagen i sin helhet

Fotografi: Bristaverket, Sthockholm Exergi. Fotograf HansEkestang 

 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Lina Enskog Broman

Lina Enskog Broman

Ansvarig kraftvärme, fjärrvärme och fjärrkyla
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 27 16
E-post: lina.enskog.broman@energiforetagen.se