Ny lagtolkning kan skrämma datacenteretableringar från Sverige

Publicerat av: Eva Rydegran ·

DEBATT I COMPUTER SWEDEN 190321. Det är viktigt att Sverige kan erbjuda attraktiva och förutsägbara villkor för att attrahera investerare i den starkt internationellt konkurrensutsatta datacenterbranschen, både för tillväxten inom branschen i sig men också för branschens betydelse för digitaliseringen av både det privata näringslivet och offentlig sektor. Dessutom bidrar branschen med både nya jobb och skatteintäkter.

Sverige har optimala förutsättningar för hållbar datacenterverksamhet, med stor andel förnybar energi som möjliggör fossilfria anläggningar, extremt stabil elförsörjning, konkurrensmässiga priser och hög kompetens. Dessutom är Sverige både politiskt och geologiskt stabilt.

Även regeringen och riksdagen har prioriterat den nya industrieran som nu växer fram. Därför justerades energiskatten på el som används i datahallar från den 1 januari 2017 till samma nivå som för övrig elintensiv industri i Sverige. Syftet var att attrahera fler investeringar i datahallar till Sverige och att skapa lika villkor mellan olika industrier. I förarbetena till lagändringen framgår att regeringens bedömning var att datacenterbranschen är att anse som skyddsvärd då den är elintensiv och utsatt för internationell konkurrens.

Sverige har under senare år lyckats attrahera ett större antal nyetableringar av datacenter med stora aktörer som Facebook och Amazon med flera. Men också etableringar av mindre aktörer och datahallar som erbjuder co-location (uthyrning).

Om potentialen att attrahera fler datahallar i Sverige tillvaratas fullt ut bedöms detta kunna växa till en bransch med cirka 50 miljarder kronor i årsomsättning till år 2025 med möjlighet att skapa 27 000 arbetstillfällen.

Justeringen av energiskatten på el som gjordes för två år sedan har varit viktig för branschens tillväxt. Men nyligen ändrade Skatteverket sin tolkning av reglerna för återbetalning av energiskatten. Efter myndighetens nya bud ska enbart företag som förfogar över all hårdvara och utrustning i sina datahallar kunna ta del av skattesänkningen. Därmed riskerar co-location-bolag att drabbas hårt. I ljuset av den nya tolkningen så blir det tydligt att lagtexten måste justeras – eftersom den här tolkningen går stick i stäv med lagstiftarens intentioner.

Att erbjuda attraktiva och stabila nationella villkor är avgörande för att behålla och attrahera nya etableringar av datahallar. Med nya lagtolkningar samt svåradministrerade och kostsamma energiskatteregler äventyras dock Sveriges attraktionskraft. Detta särskilt då de potentiella investerarna noggrant jämför förutsättningar i olika länder. En tillkommande administration och skattehantering, som exempelvis inte finns i vårt närområde, kan vara en avgörande faktor till Sveriges nackdel i den rådande internationella konkurrensen.

Lagstiftarens avsikt har varit att göra Sverige till ett attraktivt land för aktörer och kunder i datacenterbranschen. Mot bakgrund av detta kan det inte varit lagstiftarens avsikt att skatteadministration ska bli en komparativ nackdel för Sverige jämfört med andra EU-länder som har samma EU-rättsliga regelverk att förhålla sig till?

Vi kräver att regering och riksdag skyndsamt tydliggör lagstiftningen, så att Sverige inte förlorar viktiga investeringar och nya jobb.

Pernilla Winnhed VD, Energiföretagen Sverige
Patrik Öhlund VD, Node Pole
Caroline af Ugglas Vice VD, Svenskt Näringsliv

Läs artikeln i Computer Sweden

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Erik Thornström

Erik Thornström

Ansvarig skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 27 08
E-post: erik.thornstrom@energiforetagen.se