Dyrare bioolja hindrar utfasning av fossila bränslen

Publicerat av: Eva Rydegran ·

DEBATT I ALTINGET 200331. Biooljor är ett viktigt bränsle i den svenska energiförsörjningen. Ett förnybart alternativ som bidrar till att fasa ut fossila bränslen på en rad områden. Inte minst inom fjärr- och kraftvärmen. Biooljor har en skattelättnad jämfört med fossila alternativ, eftersom de kostar mer att tillverka, men nu hotas användningen i och med att skattelättnaden strider mot EU:s statsstödsregler, något Energimyndigheten har påpekat. Energiföretagen uppmanar nu regeringen att skyndsamt agera för att se till att biooljorna kan fortsätta vara skattebefriade.

Biooljor (animaliska och vegetabiliska biooljor) är och har varit viktiga i fjärr- och kraftvärmens omställningsresa. Här bidrar de till att skapa både förnybar el och värme. De används för att ersätta den fossila oljan och är därför ett utmärkt alternativ när man startar upp produktionen eller för produktion i mindre anläggningar som behövs de kallaste vinterdagarna. När kraftvärmen används för att möta kapacitetsbristen i Stockholm är det bland annat med biooljan man säkerställer en säker och hållbar tillgång på el.

Men detta förutsätter att dessa förnybara bränslen har rimliga och förutsägbara villkor. Biooljor har en skattelättnad jämfört med de fossila alternativen, eftersom de kostar mer att tillverka. Detta är något som kräver godkännande av EU-kommissionen. Om biobränslena skulle få för stora lättnader skulle det strida mot EU:s statsstödsregler och företagen skulle bli återbetalningsskyldiga av skatten i efterhand. Biooljorna skulle bli ”överkompenserade”.

När priset på det fossila ökar så får det till följd att lättnaden för biooljan växer. Energimyndigheten övervakar det hela och rapporterar detta årligen till regeringen. Detta har nu skett och myndigheten konstaterar en överkompensation för biooljorna i en rapport till regeringen i mitten av mars. Problemet är att det inte är första gången. Energimyndigheten har rapporterat om samma problem till regeringen förra våren, men regeringen har valt att inte agera.

Att regeringen medvetet bryter mot EU:s statsstödsregler är givetvis anmärkningsvärt och något nytt för en svensk regering som tidigare varit mycket noggrann med att följa EU:s regelverk.

Förklaringen till överkompensationen är bland annat förändrade priser för bränslen och utsläppsrätter under 2019. En annan bidragande orsak är att regeringen kraftigt höjde koldioxidskatterna för kraftvärme, utan att ta hänsyn till hur detta skulle påverka överkompensationen.

Detta ger nu ett läge där en rad företag riskerar att bli återbetalningsskyldiga för att man har valt att använda förnybara bränslen.

Regeringen har utrymme att agera och man har gjort så förr. En liknande situation var aktuellt 2013. Då valde dåvarande regering att sänka skatten på koldioxid för värmeproduktion något, för att säkerställa att biooljan inte överkompenserades, och att inte företagen skulle drabbas. Det innebar också att biooljan fick samma skattevillkor som andra biobränslen. På så sätt säkerställde man förutsägbara villkor för branschen att använda ett förnybart alternativ.

Det rimligaste är nu att regeringen väljer att agera på samma sätt och sänker koldioxidskatten på värmeproduktion igen. Men det är viktigt att man agerar snabbt då frågan redan dragit ut på tiden och fönstret att agera gentemot EU krymper snabbt eftersom nuvarande skattebefrielse löper ut vid årsskiftet.

Skulle då inte en sänkt skatt på koldioxid öka utsläppen? Nej. Redan idag har kraft- och fjärrvärmebranschen stängt ner de flesta anläggningar med fossila bränslen och definitiva beslut om att fasa ut de sista fossila resterna ur värmeproduktionen är fattade. Därtill betalar man idag redan dubbelt för de fossila bränslen man har kvar, både genom utsläppsrätter och genom koldioxidskatt. En sänkning av koldioxidskattens nivå skulle inte ha någon större inverkan på den omställning som redan pågår, men den skulle säkerställa biooljans konkurrenskraft.

Kraft- och fjärrvärmen är en viktig del av Sveriges energiförsörjning. Den ger oss planerbar el och värme, oavsett årstid, väder och vind. Den ger oss el och värme lokalt, där det behövs och när efterfrågan är som störst. Trots samtliga partiers försäkran om att kraft- och fjärrvärmen bör främjas har just detta kraftslag samtidigt fått en rad pålagor under senare år i form av nya och ökade skatter som riskerar att underminera dess konkurrenskraft. Låt inte osäkerheten kring biooljan bli ytterligare en sten på denna börda. Energiföretagen anser att regeringen nu behöver anpassa koldioxidskattenivån för el- och värmeproduktion inom EU ETS så att biooljor kan fortsätta vara skattebefriade.

Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen Sverige

Här hittar du Energimyndighetens övervakningsrapport

Här kan du läsa artikeln i Altinget