Effektivare tillståndsprocesser förenligt med kommunalt inflytande

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Formerna för kommunal tillstyrkan för vindkraft behöver reformeras, både för att öka effektiviteten och stärka rättssäkerheten i tillståndsprocesserna. Det skriver Gunilla Andrée, t.f. vd, och Ingela Lindqvist, jurist, på Energiföretagen Sverige på debattplats på Second Opinion Energi.

Många röster har höjts i protest efter att regeringen i oktober tillsatte en särskild utredare för att se över det kommunala vetot för vindkraft. Utredningsuppdraget har uppfattats som ett förslag att ta bort kommunernas möjlighet att påverka vindkraftsetableringar. Vår tolkning är istället att utredaren ska ge förslag på hur miljöprövningen av vindkraftsanläggningar kan göras mer rättssäker och förutsägbar – samtidigt som det kommunala inflytandet kan tillgodoses på annat sätt än genom ett veto. Det menar vi är mycket välkommet.

Elbehovet förväntas öka kraftigt under kommande årtionden i takt med att transportsektorn och industrier övergår från fossila bränslen till fossilfri el. Behovet förväntas öka med motsvarande Danmarks nuvarande elanvändning till år 2045 – minst. Det ökade elbehovet kommer att kräva stora ny- och reinvesteringar i elproduktion. Det är därför mycket viktigt att säkerställa att tillståndsprocesserna för etablering av ny elproduktion är så rättssäkra, effektiva och transparenta som möjligt. Det kommunala vetot mot vindkraft är i sin nuvarande utformning allt annat än det.

En kommun kan idag välja att ändra sin tillstyrkan när som helst under hela tillståndsprocessen – utan att behöva motivera varför. Ett nej sent i processen innebär att projektörer investerar stora resurser i projekt som inte realiseras och som hade kunnat avbrytas tidigare. Det innebär också att kommunerna lägger onödigt stora resurser på handläggning.

Formerna för kommunal tillstyrkan för vindkraft behöver därför reformeras. Både för att öka effektiviteten och stärka rättssäkerheten i tillståndsprocesserna. Det är viktigt för alla inblandade. Vår förhoppning är att utredningen kommer att föreslå tydliga ramar för; när beslut om kommunal tillstyrkan ska fattas, hur länge beslutet är giltigt och vad kommunerna ska beakta – till exempel vindkraftparkens lokalisering och höjd.

En god lokal förankring är något alla vindkraftsföretag arbetar mycket aktivt med vid nya etableringar och Sveriges kommuner ska även fortsatt kunna ha synpunkter på och påverka vindkraftsetableringarna. Men dagens regelverk bidrar till en ineffektiv process som inte gynnar någon. Den kommande utredningen har därför alla förutsättningar att lämna förslag som ökar effektiviteten, transparensen och rättssäkerheten i tillståndsprocesserna och samtidigt värnar kommunernas möjlighet att påverka hur och var vindkraften ska byggas.

Till artikeln på Second Opinion. 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Ingela Lindqvist

Ingela Lindqvist

Jurist
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 25 01
E-post: ingela.lindqvist@energiforetagen.se