Ja, ny lagstiftning behövs

Publicerat av: Eva Rydegran ·

DEBATT I ALTINGET 20-11-03. Håkan Larsson, Villaägarnas riksförbund, vänder sig i Alltinget den 1 december mot regeringens elnätsdialog och ger samtidigt en skev bild av elnätsföretagens verksamhet.

Elektrifieringen av samhället går i en rasande takt och kommer att öka ytterligare. När företag, vardagsliv och transporter i ännu högre grad elektrifieras och fossil energi ersätts med el kommer behoven att öka än mer. Uppskattningar visar på en ökad elanvändning med 60 procent till år 2045 och ett investeringsbehov om 500 miljarder bara i våra elnät för att klara detta. Att då som Larsson drömma sig tillbaka till läget före avregleringen är inte en hållbar jämförelse. Mycket av de investeringar som hade gjorts fram till dess var gjorda med en stor tillväxtmån som gynnat oss länge, men som nu börjar falla för åldersstrecket.

Larson kritiserar branschen för att inte investera i nya lösningar som lager och vätgas, och att utan skyldigheter bara ta en hög avkastning av sin monopolverksamhet samtidigt som nätet har brister.  

Tvärtom är kraven och skyldigheterna högt ställda på elnätsföretagen både att upprätthålla ett fungerande nät och ansluta nya kunder. För detta får företagen ta betalt inom ett, av myndigheterna noga angivet, utrymme. Ett utrymme som nu skärpts ytterligare. Verksamheten övervakas av tillsynsmyndigheten och ett antal olika rapporteringar sker årligen för att kontrollera hur verksamheten bedrivs.

Den kapacitetsbrist som Larsson lyfter fram är verkligen ett problem, som vi tidigt uppmärksammade. Den beror bland annat på att Sverige har växt en hel del sedan 1996.  En stor del av problemet ligger här hos stamnätsoperatören Svenska kraftnät, liksom i långsamma tillståndsprocesser och energipolitiska beslut. Branschen är positiv till att jämte nätutbyggnad ta till sig även ny teknik för att avhjälpa kapacitetsbrist, men nuvarande lagstiftning underlättar inte alltid sådana initiativ. För energilager till exempel, har lagstiftningen länge präglats av osäkerhet kring vad ett elnätsföretag faktiskt får eller inte får göra och vätgas är till stor del ännu ett oprövat kort i större skala.     

Elnätsregleringen har omgärdats av ryckighet, kortsiktighet och oklarhet. Denna har drabbat både företag och kunder. Vi kan därför instämma med Villaägarna i att det är dags för lagstiftning. Vi vill se denna i form av en utveckling av dagens elnätsreglering. För att regleringen ska kunna främja både elnätet, klimatomställningen, kunderna och företagen behöver denna snabbt utredas. För att en utredning skall fokusera på rätt saker är det bra med dialog där kunder, bransch och beslutsfattare får möjlighet att komma till tals med sina perspektiv och tankar inför framtiden.

Gunilla Andrée, tf vd Energiföretagen

Här kan du läsa artikeln i Altinget