Kärnkraft eller inte kärnkraft – det är inte frågan

Publicerat av: Eva Rydegran ·

REPLIK I DN 20-05-27. Sju forskare skriver på DN Debatt den 23 maj att ny kärnkraft inte är nödvändig för att uppnå ett leveranssäkert elsystem för ett fossilfritt Sverige 2045. Det är tekniskt möjligt och har också belysts i bland annat en studie som genomfördes på uppdrag av Energiföretagen Sverige i somras*. Frågan de sju forskarna borde ställa sig är därmed en annan. Det intressanta är inte vilka fossilfria produktionsslag vi ska ha, det kommer marknaden avgöra, utan vilka förutsättningar marknaden behöver för att investeringarna ska komma på plats. I tid.

Att beskriva hur det framtida elsystemet kommer se ut är mycket svårt, vilket också de sju forskarna påpekar. Frågan om val av kraftslag ligger i investerarens händer och kan lämnas därhän. Istället bör beslutsfattare och opinionsbildare ställa sig frågan vilka incitament och förutsättningar som behöver finnas på plats för att omställningen till ett alltmer elektrifierat samhälle ska möjliggöras. Blickar vi framåt ser vi ett kraftigt ökat elbehov eftersom stora delar av energisystemet kommer behöva elektrifieras för att klimatneutralitet ska uppnås senast 2045. Med ett sådant tankesätt vill vi förena de konstruktiva krafter som finns idag för att effektivast möjligt nå klimatmålet.

I arbetet med färdplanen för fossilfri el inom regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige, lyfter energibranschen åtgärder som behöver genomföras i närtid oavsett hur den framtida elproduktionen ser ut. Idag har vi ett överskott på el på årsbasis och extremt låga elpriser. Samtidigt har vi problem med att transportera elen dit där den behövs. Flaskhalsar i stamnätet gör att vi idag får spilla vattenkraft i norr medan det råder effektbrist i våra städer i söder. Samtidigt krymper marginalerna i systemet. Den generella bedömningen är att det är bråttom att påbörja utvecklingen. Det handlar om att korta tillståndsprocesser, skapa rätt incitament för elnätsutbyggnad och flexibilitet, och samtidigt ge Svenska kraftnät ett uppdrag att planera för ett fossilfritt samhälle – inte bara investera baserat på en prognosticerad samhällsutveckling. På längre sikt omfattas även produktionen, där efterfrågan ökar stort under senare delen av perioden fram till 2045, och en hållbar marknadsmodell.

Med säkerhet kan vi säga att elbehovet kommer att öka när vi går mot ett mer elektrifierat och digitaliserat samhälle. Behoven styrs exempelvis av hur transportsektorn utvecklas, vilken typ av industrier och hur många serverhallar som kommer att etableras. Vidare är förväntningar på den framtida elförsörjningen och verksamheters etableringsbeslut kommunicerande kärl. Det finns således stora osäkerheter kring samhällets långsiktiga behov av elproduktion avseende storlek, robusthet och flexibilitet. Därför ser vi det som en obönhörlig förutsättning att hålla alla möjligheter öppna och inte på förhand begränsa val av kraftslag inför framtiden. Alternativet medför krympande möjligheter för vårt samhälle.

Energiföretagen Sverige

Pernilla Winnhed, vd

Per Holm, klimatpolitisk expert

Carl Berglöf, kärnkraftsexpert

Här finns repliken i DN

Här kan ni läsa debattartikeln från DN 23/5

*NEPP-studien som var underlag till Färdplan el

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Carl Berglöf

Carl Berglöf

Expert inom kärnkraft och elnätsteknik
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 96
E-post: carl.berglof@energiforetagen.se