Testning av personal inom samhällsviktig verksamhet fungerar inte

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

DEBATT - Nu när smittspridningen av covid-19 ökar lavinartat över praktiskt taget hela landet har testkapaciteten återigen blivit en trång sektor. Det är därför hög tid att prioritetsordningen som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Folkhälsomyndigheten utarbetade i våras får reell betydelse så att samhällsviktig service kan säkras. Medarbetare i energibranschen får nu vänta oacceptabelt länge på testresultat i många regioner, något som i förlängningen kan riskera den lokala energiförsörjningen.

Debattartikel införd i Altinget 18/11 2020

Allt sedan början av covid-19-utbrottet ställde energiföretag – från norr till söder – om sin verksamhet för att skydda nyckelpersoner och därmed minska risken för störningar i el- och värmeleveransen till samhället. Företagen införde besöksförbud i driftcentraler, medarbetarmöten lades om till digitala plattformar och skiftlag åtskildes. Detta har fungerat väl och energiförsörjningen har så här långt inte haft några Corona-relaterade avbrott.

Provtagning av driftskritisk personal var ett område som tidigt identifierades som avgörande för branschens förmåga att upprätthålla energiförsörjningen vid större covidutbrott. Detta är särskilt viktigt på mindre företag som saknar större redundans. På många håll i landet drivs till exempel fjärrvärmeverk av ett fåtal individer. Tester är därför avgörande för att särskilja de som kan gå till jobbet, från de som ska stanna hemma.

Redan tidig vår lyfte Energiföretagen Sverige detta problem med relevanta myndigheter via Svenska kraftnät och Energimyndigheten. Men trots att samhällsviktiga prioriteringsgrupperna är identifierade sedan länge av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Folkhälsomyndigheten, så tillämpas inte dessa när testresurserna nu återigen blivit ansträngda. Problemet har även lyfts till energiministern.

I rådande läge, med ökad smittspridning i samhället, är det ytterst bekymmersamt att prioriterade grupper inte får företräde till testning trots stundtals begränsad testkapacitet. Det finns exempel på medlemsföretag där driftspersonal behövt vänta tio dagar på testresultat. Detta orsakar lång och onödig frånvaro från arbetsplatsen, och i värsta fall innebär det en risk för störningar i energiförsörjningen. 

Energiföretagen Sverige uppmanar därför regionerna med stöd av Folkhälsomyndigheten att skyndsamt ge tydliga besked till energibranschen om hur vi ska gå tillväga för att våra medarbetare i samhällskritisk verksamhet snabbt och med förtur får tillgång till testning, liksom att inkludera energibranschens nyckelpersonal för prioriterad vaccination. Avsikten är inte att skapa oro, i dagsläget fungerar energiförsörjningen väl, men det är vår uppgift att flagga för de utmaningar vi nu ser och som måste adresseras. Om energiförsörjningen inte fungerar riskeras all annan samhällsviktig verksamhet, så även sjukvården. Frågan bör därför ligga högt upp på regionernas egna prioriteringslistor.

Gunilla Andrée, t.f. vd Energiföretagen Sverige