Undanröj hinder istället för att subventionera ny elproduktion

Publicerat av: Eva Rydegran ·

DEBATT ALTINGET 20-09-17 Inom kort kan vi förvänta oss ett förslag från regeringen om en slopad anslutningsavgift för havsbaserad vindkraft. Stöd till etablerad teknik är dock inte det marknaden behöver just nu, utan helt andra åtgärder för att ta oss närmare regeringens mål om ett fossilfritt Sverige 2045. Framför allt behöver tillståndsprocesserna för både elproduktion och elnät effektiviseras.

Det fossilfria samhället kommer att använda betydligt mer el än idag. Det visar flera av varandra oberoende scenarioanalyser. Mer el betyder behov av stora investeringar i såväl elnät och lager, som olika typer av elproduktion. Men att i dagsläget införa nya subventioner sänder inte rätt signaler till marknaden, det skriver Per Holm och Pernilla Winnhed i en debattartikel i Altinget.

En slopad anslutningskostnad för havsbaserad vindkraft skulle ge en snedvridning i konkurrensen gentemot andra kraftslag, vilket kan leda till att andra kraftslag inte bär sig ekonomiskt.  Vattenkraft, kraftvärme och landbaserad vindkraft riskerar alla att tappa konkurrenskraft om havsbaserad vindkraft skulle subventioneras. I bland annat Skåne och i Stockholm är kraftvärmen avgörande för att säkra den lokala effektsituationen eftersom det är trångt i stamnäten. Så hur främjar vi då ny vindkraft framöver så att den finns på plats när och där den behövs?

Landbaserad vindkraft kan idag stå på egna ben, utan subventioner, och det finns mycket som pekar på att en stor andel av den tillkommande elproduktionen kommer att vara just vindkraft. Problemet idag är inte kostnaden utan regelkrångel och långa tillståndsprocesser. Detsamma gäller elnäten, både på stamnätsnivå och regionalt/lokalt.

En stor risk för projektörer av havsbaserad vindkraft är att det saknas möjlighet att säkra exklusivitet till en plats innan vindkraftparken erhållit tillstånd. Svenska kraftnät har på kort tid mottagit ansökningar motsvarande mer än 30 GW havsbaserad vindkraft där projekten kan vara helt eller delvis överlappande och hunnit olika långt i tillståndsprocessen.

Om Sverige ska nå målet om ett fossilfritt samhälle 2045, med ökad elektrifiering som ett av de viktigaste verktygen, så är det inte hållbart att som idag behöva vänta 10 år eller mer på att få ett tillstånd för att bygga en ledning eller ett vindkraftverk.

Här finns mycket att göra för att minska affärsrisken och skapa förutsägbarhet för investerare. Och inte bidra till att stimulera produktion som för tillfället inte behöves.

Några av de åtgärder som vi ser är nödvändiga är:

  • Prioritera förutsägbara och kortare tillståndsprocesser för all kraftproduktion och för elnät. Utpekandet av områden som bedöms lämpliga för havsbaserad vindkraft bör få en verklig betydelse i tillståndsprocessen.
  • Reformera processen för kommunal tillstyrkan av vindkraft. Den kommunala tillstyrkan bör avse plats för vindkraftsverksamhet, bör lämnas tidigt i processen och vara bindande under hela tillståndsprocessen. Det är ett mycket viktigt steg i arbetet med att skapa rättssäkra, effektiva och transparenta miljötillståndsprocesser.
  • Svenska kraftnät bör få tydliga instruktioner om att i nära dialog med andra samhällsaktörer planera för ett stamnät som möjliggör målet om ett klimatneutralt samhälle 2045. Ett väl utbyggt stamnät är en förutsättning för ökad elektrifiering, flexibilitet och för att minimera riskerna för inlåsning av tillgänglig kraft.

Det kommer att krävas stora ny- och reinvesteringar i elproduktion och elnät för att ställa om till fossilfrihet. Dessutom kommer en stor del av dagens elproduktion att nå sin livslängd och behöva ersättas under tiden. För att Sverige ska fortsätta ha förutsättningar för ett konkurrenskraftigt elpris och elexport, liksom ett stabilt och leveranssäkert elsystem, så är det centralt att undanröja de hinder som finns för att dessa investeringar ska komma till stånd. En subvention till havsbaserad vindkraft riskerar att motverka denna omställning.

Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen

Per Holm, Ansvarig klimatpolitik

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Per Holm - föräldraledig

Per Holm - föräldraledig

Ansvarig klimatpolitik
Enhet: Politik och kommunikation
Telefon: 08-677 26 08
E-post: per.holm@energiforetagen.se