Kommuners och medborgares inflytande minskar inte

Publicerat av: Eva Rydegran ·

SLUTREPLIK I DN 21-07-06. I en replik den 22 juni på vår presentation av vad utredningen ”En rättssäker vindkraftsprövning” föreslagit för att komma till rätta med problemen med dagens system för kommunal tillstyrkan (veto) av vindkraft, har Mats Nilsson ställt tre frågor. Varför läggs förslagen? Varför nu? Hur stort är problemet? Svar på Mats Nilssons frågor finns tydligt i utredningsbetänkandet.

Som svar på den första frågan om varför förslagen läggs kan vi påpeka att det är svårt att hitta anhängare till dagens system. Att systemet med kommunal tillstyrkan inte fungerar är ingen nyhet. Det har Energimyndigheten och Naturvårdsverket visat i åtminstone tre rapporter och det har också framgått tydligt av utredningens många möten med kommuner, organisationer, myndigheter och branschföreträdare. Det har med andra ord varit tydligt att systemet behöver modifieras. I betänkandet beskriver utredningen effekterna av att den kommunala tillstyrkan infördes i avsnitt 3.7.

Att systemet med kommunal tillstyrkan inte fungerar är ingen nyhet. Systemet har under lång tid både skapat problem och varit ifrågasatt. De förslag som nu läggs fram är sedan länge efterfrågade. Utredningen har haft som mål och syfte att öka rättssäkerheten (för projektörer och medborgare), förutsebarheten (för alla) och effektiviteten (för alla) i den del av vindkraftsprövningen som i dag utgör den kommunala tillstyrkan.

Redan från början var inriktningen att bibehålla kommunernas inflytande, inte minska det, och det framgår också redan av den första rubriken i betänkandets kapitel med förslag och överväganden (kapitel 8). Ett tidigt besked som sedan håller genom hela tillståndsprocessen sparar resurser både för projektören och för de myndigheter som är satta att sköta prövningen vilket är positivt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Kommunernas rätt och skyldighet att planera markanvändningen i kommunen ska bevaras. På samma sätt som för andra verksamheter är det dock viktigt att planeringen av vindkraft är tydlig och långsiktig.

Utredningens förslag tydliggör rollfördelningen mellan kommun och myndighet och effektiviserar prövningen, utan att kommunens och medborgarnas inflytande minskar. Förslagen som helhet har många fördelar för såväl bransch som för kommuner och medborgare och har undertecknats gemensamt av företrädare för såväl energibranschen som för de små kommunerna.

Lise Nordin, särskild utredare

Peter Lindroth, ordförande, Sveriges små kommuner (Småkom)

Åsa Pettersson, vd, Energiföretagen Sverige

Här kan du läsa artikeln i DN.