Prioritera driftpersonal vid el- och värmeanläggningar i vaccineringen

Publicerat av: Eva Rydegran ·

DEBATT: Sveriges el- och värmeproducerande anläggningar måste prioriteras i den pågående vaccineringen mot covid-19. Dessa anläggningar förser hela det svenska samhället med el och fjärrvärme, och svarar därmed för ytterst centrala funktioner. Störningar i el- eller värmeförsörjningen kan kraftigt försvåra hanteringen av den pågående pandemin.

Publicerad i Dagens Samhälle, 21-01-22, Här kan du läsa artikeln i Dagens Samhälle

När vi nu har kommit in i den kalla årstiden blir det ännu tydligare hur kritiska el- och värmeleveranser är för hela samhällets funktion. Risken för störningar är större under vintern vilket ökar behovet av drifts- och reparationspersonal. Att under dessa förhållanden äventyra personalens hälsa kan få allvarliga konsekvenser. Energiföretagen Sverige vädjar därför till Socialministern, Folkhälsomyndigheten och regionerna att agera.

Vi har full förståelse för att hälsovård, sjukvård och omhändertagande av riskgrupper går allra först när vaccinationsprogrammet nu rullas ut. Därefter måste dock de grundläggande samhällsfunktioner som el och värmeleveranser utgör säkras. Därför behövs en prioritering i vaccineringen av åtminstone driftpersonal på våra kraftverk och värmeverk. Dessa är oerhört svåra att ersätta eftersom varje anläggning har sina unika driftegenskaper.

Vi vill poängtera att det inte handlar om skydd av vår bransch - det handlar om skydd av samhället. Den personal som behöver prioriteras är en begränsad mängd av alla som arbetar inom energiförsörjningen, personal som alla energiföretag snabbt kan identifiera. Dessa personer arbetar i driftrum, med reparationer, samt beredskap.

På många håll i landet drivs till exempel fjärrvärmeverk av ett fåtal individer. Det finns företag som idag inte vet hur de ska kunna driva sin anläggning då flera kritiska personer insjuknat eller satts i karantän med sjuka familjemedlemmar.

Vi har haft en löpande god dialog med Energimyndigheten och Svenska kraftnät sedan våren 2020 för att säkerställa energiförsörjningen. Energiföretagen gjorde före årsskiftet en hemställan i vaccinfrågan till Folkhälsomyndigheten och till Folkhälsoministern med kopia till energi- och inrikesministrarna men utan resultat.

Det är därför vårt ansvar att nu påtala att flera av våra medlemsföretag ligger på gränsen för vad man klarar.

Återigen, vi vädjar till Socialministern, Folkhälsomyndigheten och regionerna att agera för att prioritera dessa nyckelpersoner i vaccineringen. Från vår sida kan vi lova att kritisk personal redan är identifierad och redo att vaccineras så att branschen kan fortsätta säkerställa landets energiförsörjning.

Gunilla Andrée, tf vd Energiföretagen Sverige

 

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Henrik Wingfors

Henrik Wingfors

Enhetschef
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 73
E-post: henrik.wingfors@energiforetagen.se