Utred och investera i elnäten för framtiden

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

DEBATT I SVD 21-04-28. Sveriges energisystem behöver utvecklas för att möta framtidens behov och såväl elnätsföretag som villaägare är viktiga aktörer. Det skriver Åsa Pettersson, vd för Energiföretagen, i en replik till Villaägarna i Svenska Dagbladet.

Foto: Erik Cronberg

Håkan Larsson på Villaägarna efterfrågar i Svenska Dagbladet den 26 april ny lagstiftning på elnätsområdet och kritiserar elnätsföretagens prishöjningar.

I dagens ordning är elnätsföretagens intäkter reglerade, och hur mycket de får ta betalt bestäms ytterst av staten. Den höjning som Larsson pekar ut som orimlig är en del av ett utrymme som redan beslutats åt företagen. Den lag riksdagen nyligen beslutat om ger företagen möjlighet att utnyttja dessa medel till nya investeringar. Och nya investeringar behövs för framtiden.

För om vi höjer blicken och ser framåt kan vi instämma med Håkan Larsson. Anders Ygemans främsta prioritering borde vara att tillsätta en utredning om elnätsregleringen, och det snarast. Sverige genomgår nu en omfattande elektrifiering. Samma dag som Villaägarnas debattinlägg publicerades presenterade Energiföretagen sin nya scenarioanalys om den framtida elanvändningen. En analys vi tvingats uppdatera på bara ett par år eftersom utvecklingen nu sprungit ifrån tidigare antaganden.

Analysen pekar på att elanvändningen i Sverige kan landa på 310 TWh år 2045 – en ökning med omkring 120 procent från dagens 140 TWh. Detta är en dramatisk ökning som ställer stora krav på investeringar i såväl elnät som elproduktion. Energiföretagens tidigare uppskattning är att elnätet har ett investeringsbehov om 500 miljarder kronor fram till dess.

Sveriges energisystem behöver utvecklas för att möta framtidens behov och såväl elnätsföretag som villaägare, tillsammans med många andra, är viktiga aktörer. Håkan Larson kritiserar dagens regelverk och vill ha ett nytt. Från branschens sida håller vi med om att dagens reglermodell behöver utvecklas och att kunderna, eller deras representanter, bör få bättre möjligheter att föra fram sina synpunkter. Här borde det finnas möjligheter att både inspireras av regleringen i andra länder och få vägledning från aktuell forskning.

Vid sidan av detta krävs också nya insatser för att stärka leveranssäkerhet och kapacitet i elnätet, delar som vi tror är viktiga även för Sveriges villaägare. Ska vi kunna få ett smartare elnät i framtiden med mer förnybar elproduktion, flexiblare elanvändning, energilager och egenproduktion krävs både omfattande investeringar och nya regelverk.

Elnätsföretagens intäktsutrymme och avgifter regleras i fyraårsperioder. Den nuvarande löper till och med 2023. Ska en förändring komma till stånd till nästa period krävs ett utredningsarbete nu! Annars riskerar både villaägare, näringsliv, elnätsföretag och beslutsfattare få leva med osäkerhet lång tid framöver.

Regeringen har mycket förtjänstfullt inlett en dialog kring elnätsregleringen. Vid samtalen har både Villaägarna och andra kundintressen, liksom företrädare för forskningen, medverkat. Men ett par möten under ett halvårs tid för inte utvecklingen framåt. Vi kan instämma med Håkan Larsson i att det är dags att gå från ord till handling! Samsynen har varit stor vid dessa möten om att frågan bör utredas. Företrädare för flera riksdagspartier har krävt att ett utredningsarbete inleds och att regeringen återkommer med förslag kring en ny reglering. Det finns ingen anledning att invänta något ytterligare i denna fråga. Nu behöver regeringen omgående tillsätta en offentlig utredning.

Åsa Pettersson
Vd Energiföretagen Sverige

Läs artikeln direkt i Svenska Dagbladet

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Tomas Malmström

Tomas Malmström

Ansvarig elnät, regelverk och marknadsroller
Enhet: Stab och medlemsdialog
Telefon: 08-677 25 02
E-post: tomas.malmstrom@energiforetagen.se