Ingen tjänar på prisreglering av fjärrvärme

Publicerat av: Viktor Nordqvist ·

REPLIK PÅ DEBATTARTIKEL I SVD 23-10-01. Fjärrvärmekunderna i Sverige har vant sig vid en stabil marknad med modesta prisökningar men nu skakar omvärlden och plötsligt ser vi på flera håll kraftigare höjningar av priset än tidigare. Att man reagerar på detta när övriga levnadsomkostnader också ökar är inte konstigt. Men att ge sig på att reglera en marknad som befinner sig i ett exceptionellt läge vore inte tillrådligt.

Vi håller med om Villaägarnas bakgrundsbeskrivning att det framför allt är de kraftigt ökande biobränslepriserna, till följd av Rysslands anfallskrig mot Ukraina, som leder till höjda fjärrvärmepriser. Den svaga kronan gör också att många av de länder som dammsuger marknaden efter biobränslen vänder sig till Sverige när exporten från Ryssland, Ukraina och Belarus, som vanligtvis står för en stor marknadsandel, har stoppats. Att bränslepriserna gått upp med så mycket som 60 – 70 procent bör också nämnas för att man ska förstå situationen.

För de företag som producerar värme från avfallsförbränning har kostnaderna också ökat, dels på grund av att avfallsflödena minskat i den ekonomiska recession som råder, vilket slår negativt på intäkterna, dels för att priset på utsläppsrätter har ökat kraftigt det senaste året. När det gäller utsläppsrätter så är Sverige, Danmark och Litauen de enda EU-länder som i dag inkluderat avfallsförbränning i EU ETS (EU:s utsläppshandelssystem) vilket ger en klar konkurrensnackdel.

Nu finns glädjande nog ett beslut med en inriktning på en harmoniserad tillämpning av avfallsförbränning inom EU ETS där kommunala avfallsförbränningsanläggningar kan inkluderas i EU ETS från och med 2028.  Detta bör man från svenskt håll ta fasta på och se till att svenska anläggningar exkluderas till dess att lika villkor gäller i hela Europa, för att dämpa prisutvecklingen på fjärrvärmen.

Varje fjärrvärmenät har sina lokala förutsättningar som påverkar kostnads- och prisutvecklingen på varje ort. Det handlar om nätets storlek, om det är tätt eller glest bebyggt, anläggningens ålder, vilka investeringar man genomfört eller behöver genomföra och hur de slår, vilka produktionsanläggningar man har tillgång till, om man har elproduktion i sin anläggning, vilka bränsleavtal man har, hur elpriserna har säkrats upp, eventuell tillgång till spillvärme, med mera.

Konkurrensverket anser att regeringen bör utreda införandet av en statlig reglering av fjärrvärmepriserna. Något som också Energi- och näringsminister Ebba Busch öppnat för. Detta är dock en fråga som redan utretts flera gånger av de statliga utredningarna; Fjärrvärmeutredningen, TPA-utredningen och av Energimarknadsinspektionen. Slutsatsen av dessa utredningar är att en prisreglering av fjärrvärme skulle bli kostnads- och prisdrivande och därmed få ett negativt utfall för fjärrvärmekunderna.

Konkurrensverket har också föreslagit att den norska pristaksregleringen av fjärrvärme, som är kopplat till elpriset, skulle kunna utgöra en förebild. Norska myndigheter har dock konstaterat att denna prisreglering inte fungerar väl då den infördes i en tid när elpriset var reglerat till skillnad från dagens betydligt mer komplexa och volatila elmarknad med timprissättning. Det är också märkligt att Konkurrensverket anser att det endast är prisreglering som skulle kunna öka kundskyddet.

Från Energiföretagens sida anser vi istället att nuvarande fjärrvärmelag med transparens- och kundskyddsregler borde utvärderas och se över om den behöver kompletteras. Vi anser också att Prisdialogen som idag omfattar majoriteten av fjärrvärmeleveranserna kan och bör utvecklas i dialog med kunderna.

Att ge sig på att reglera en marknad som för tillfället är så långt ifrån normalläget som fjärrvärmemarknaden är just nu vore förhastat och kontraproduktivt.

Ingen vet hur framtiden ser ut. Men alla påverkas av läget i omvärlden. Fjärrvärme är och förblir en långsiktig, hållbar och stabil uppvärmningsform. Vår uppmaning till politiken är att inte spä på med faktorer som är ytterligare prishöjande, i en tid då marknaden gungar.

Lina Enskog Broman, Enhetschef energisystem och expert på fjärrvärme, Energiföretagen

Erik Thornström, Expert på skatter och styrmedel - resurseffektivitet och energianvändning, Energiföretagen

Läs repliken i SvD här.