Vår export av gröna produkter har stor betydelse i världen

Publicerat av: Viktor Nordqvist ·

DEBATTARTIKEL I DAGENS INDUSTRI 24-06-07. Sverige har kommit långt i klimatomställningen när det gäller uppvärmningen av våra bostäder och lokaler. Värmen är till största delen baserad på förnybara råvaror och avfall samt återvunnen energi från spillvärme från industri. Men även om mycket gjort så kan vi inte luta oss tillbaka.

Vår sektor släpper fortfarande ut koldioxid med fossilt ursprung, vilket framför allt sker när plastavfall från hushåll och företag förbränns. Nu är det hög tid att ta tag i plastproblemet och andra hinder som är i vägen för ett fossilfritt Sverige.

Vi är över 100 företag och organisationer inom uppvärmningssektorn som ställt oss bakom färdplanen för fossilfri konkurrenskraft inom ramen för regeringsinitiativet Fossilfritt Sverige. Vår vision är att uppvärmningssektorn ska vara fri från fossila bränslen år 2030. År 2045 ska sektorn dessutom vara en kolsänka som skapar negativa utsläpp som minskar mängden växthusgaser i atmosfären. 

Redan innan första färdplanen togs fram var vi långt framme i klimatomställningen, och sedan färdplanen överlämnades till regeringen år 2018 har vi tagit flera steg framåt i arbetet, användningen av fossila bränslen är i dag mindre än 5 procent av totalt tillförd energi. Men för att nå hela vägen till mål har vi fyra förslag till politiken:

• Styrmedel för plastansvar. I dag återvinns 10 procent av den plast som sätts på marknaden och blir till nya produkter. Det måste bli mycket mer. Åtgärder tidigt i plastens värdekedja krävs, så att produkten designas rätt och är återvinningsbar. Energimyndighetens förslag om en utredning om plastansvar för minskade utsläpp från avfallsförbränning är välkommet, med kraftfulla politiska styrmedel till följd. 

• Omvänd auktion för bio-CCS snarast. Koldioxidinfångning (CCS) är en ny global, växande industri och Sverige kan ta täten med bio-CCS. Flera av våra företag har redan långt gångna planer för att avskilja och permanent lagra koldioxid ur rökgaser från förbränning av biobränslen och biogent avfall. På så sätt kan vi skapa negativa utsläpp och på sikt bli en kolsänka. Det planerade statliga stödet i form av en omvänd auktion är mycket välkommet, men behöver komma på plats snarast. 

• Regelverk för negativa utsläpp med additionell klimatnytta. För att öka mängden negativa utsläpp med bio-CCS är det avgörande att skapa ett regelverk som uppmuntrar till en attraktiv frivilligmarknad där köparen av negativa utsläpp får göra anspråk på dessa för avräkning mot sina egna frivilliga klimatmål, under förutsättning att köpet bidrar med additionell klimatnytta - det vill säga negativa utsläpp som annars inte hade blivit av. Här finns fortfarande oklarheter som behöver få rätt utformning i regelverken, och användning av koldioxiden i nya produkter, bio-CCU, bör också uppmuntras.

• Stöd för minskad energianvändning och effektuttag. Många fastighetsägare arbetar intensivt med energi- och effekteffektivisering, vilket kommer att öka i och med nya direktiv från EU. Potentialen är stor. I en strategi av Fossilfritt Sverige bedöms att bostäders och lokalers energianvändning går att effektivisera med minst 19 TWh till 2030. Det kan jämföras med den totala energianvändningen i Gävleborgs län under ett år. 

EU:s höjda ambitioner är mycket bra men kräver att hänsyn tas till kostnadseffektivitet och specifika svenska förhållanden. Gemensamma satsningar av sektorn och myndigheter för att sprida kunskap om vilka åtgärder som är möjliga att genomföra krävs, samt vilka vinster det kan innebära. Parallellt behövs ytterligare styrmedel i form av regleringar och ekonomiska stöd för att stimulera en minskad energianvändning och effektuttag för alla ägande- och upplåtelseformer.

Utöver dessa lösningar är värmepumpar en av anledningarna till att den svenska värmesektorn i dag är närmast fossilfri. Nu kan pumparna spridas i snabb takt till resten av Europa tack vare nya affärsmodeller. Med smart teknik för laststyrning och allt högre verkningsgrader hushåller värmepumparna med el och minskar effekttoppar. 

Sverige har påbörjat en historisk resa mot fossilfrihet, och vi i värmesektorn är stolta att vara drivande i utvecklingen. Vi må vara ett litet land, men vår export av gröna produkter har stor betydelse i världen. Tekniken och lösningarna utvecklas i rasande fart, men det gör även klimatförändringarna. Nu gäller det att öka takten i klimatarbetet, och vi behöver både politiken och resten av Sveriges branscher med oss. 

Åsa Pettersson, Energiföretagen Sverige

Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige

Anders Mårtensson, Svenska Kyl & Värmepumpföreningen

Anders Nordstrand, Sveriges Allmännytta

Läs debattartikeln i Dagens industri här.