Kundnytta och enkelhet viktig grund för efterfrågeflexibilitet

Publicerat av: Catherine Lillo ·

Energimarknadsinspektionen (Ei) har i uppdrag att redovisa förslag på åtgärder inom elhandel och nättariffer för att stimulera efterfrågeflexibilitet senast den 3 oktober till Regeringskansliet.
I syfte att inhämta aktörernas åsikter om olika åtgärdsförslag har Ei publicerat en enkät, som Energiföretagen Sverige nu svarat på. Enkäten består av totalt 29 åtgärdsförslag och är uppdelad på fyra områden – kund, skatter och stödsystem, elmarknad, elnätsägare.

Catherine Lillo

Catherine Lillo som arbetar med elhandelsfrågor på Energiföretagen Sverige kommenterar organisationens svar:
– För att få ett fungerande  system för efterfrågeflexibilitet anser vi att det är grundläggande att utgå från kundens önskemål och sedan göra det enkelt och tydligt för kund hur de kan agera. Vi stödjer förslag som gör att kunderna får en större förståelse för hur de kan påverka sin elkostnad och några av de föreslagna åtgärderna känns därmed självklara. Det gäller förslag som att inkludera nättarifferna i Elpriskollen så att kunden får en helhetsbild av sin totala elkostnad, eller att inför ett öppet gränssnitt i smarta mätsystem som möjliggör åtkomst till data för till exempel kund och energitjänsteföretag.

Energiföretagen Sverige framhåller också i sina svar att det vore fel väg att införa stödsystem. Marknadens aktörer ska fatta beslut på affärsmässiga grunder och ett stödsystem skulle kunna begränsa aktörernas incitament att utveckla produkter.

Vad gäller timmätning av alla kunder är det Energiföretagen Sveriges bedömning att det med dagens mätarutrustning inte är ekonomiskt försvarbart men bör kunna införas i takt med att befintlig mätarutrustning byts ut.

Catherine Lillo avslutar:
– Ett viktigt budskap är att det är elnätsföretagen som bäst kan utforma tarifferna utifrån sina respektive förutsättningar. Alltför detaljerade regler riskerar att leda till mindre lämpliga tariffer i ett antal elnätsområden. Däremot stöder vi möjligheten för elnätsföretagen att använda särskilda tariffer i delar av sina områden eller under viss tid prova nya tariffkonstruktioner för en begränsad del av kundkollektivet vilket vi tror kan möjliggör utveckling av nya tariffmodeller.

Läs mer om Energimarknadsinspektionens uppdrag och enkäten på Ei:s hemsida.

 

Kontakta mig om du vill veta mer

Catherine Lillo

Catherine Lillo

Ansvarig slutkundsmarknad el
Enhet: Energisystem
Telefon: 08-677 26 81
E-post: catherine.lillo@energiforetagen.se