Stärkt dialog mellan branschen och yrkeshögskolemyndigheten

Publicerat av: Mattias Jönsson ·

Energiföretagen Sverige har tagit fram en vägledning som Myndigheten för Yrkeshögskolan hänvisar till i samband med ansökan om att bedriva yrkeshögskoleutbildning. Förhoppningen är att höja kunskapen om energibranschens kompetensbehov, och bidra till ökad kvalitet i ansökningar. Ansökan öppnar den 17 maj.

”Vi ser ett omfattande behov av yrkeshögskoleutbildade i branschen. För att underlätta ansökan, och beviljande, av energiutbildning i år – så har ett nytt underlag nu tagits fram, tillsammans med Myndigheten för Yrkeshögskolan. Vi vill gärna bidra till ökad kunskap om energiföretagens syn på yrkeshögskolekompetens”, säger Anna Wärmé, ansvarig för branschrekryteringsfrågor på Energiföretagen Sverige.

Förutbildning – och fler behöriga till yrkeshögskolan
Energiföretagen välkomnar förslag i departementspromemorian ”En stärkt yrkeshögskola – ett lyft för kunskap”, om att underlätta för behörighetskomplettering till yrkeshögskolan. Det blir allt vanligare att yrkesväxla och fortbilda sig under ett arbetsliv – och inom energiområdet behövs fler vägar in till branschen.

Behovet av förutbildning och yrkesväxling genom YH är tydligt. Inte minst i år när det har getts avslag för driftsutbildningar inom energi. Det råder brist på behöriga sökande till utbildningar inom exempelvis vattenkraft, och det behövs samtidigt sådan kompetens som den utbildningen syftar till att ge.
”Att vissa energiutbildningar inte startar i höst får negativa konsekvenser för energiföretag i allmänhet och för norra Sverige i synnerhet. Det är få personer som examineras från gymnasieskolans branschinriktningar, samtidigt som ett antal efterfrågade yrkeshögskoleutbildningar i Norrlands inland inte kan erbjudas från hösten” säger Anna Wärmé.

Regeringssatsningar på fler utbildningsplatser och ökad kontinuitet
Regeringen planerar att kraftigt öka antalet utbildningsplatser och aviserar satsningar motsvarande cirka 2 500 utbildningsplatser 2016. Från nästa år beräknar regeringen att satsningen uppgår till 360 miljoner kronor årligen, vilket motsvarar 6 000 nya utbildningsplatser per år.

Det finns en efterfrågan på kontinuitet och långsiktighet för yrkeshögskoleutbildning från arbetslivet. I dag sker ständig omprövning av utbildningsutbudet, vilket är en utmaning för företag och ledningsgrupper som står bakom YH-utbildningar.

Det finns från Utbildningsdepartementet förslag som bland annat innebär att det ska finnas utrymme för både flexibilitet och kontinuitet i utbildnings-utbudet. Genom bättre planeringsförutsättningar kan kvaliteten utvecklas och möjligheterna att satsa på investeringstunga utbildningar förbättras.

”Ökad kontinuitet för denna utbildningsform är mycket välkommet för energibranschen. Utbildningar där energiföretag ingår i ledningsgrupper och kvalitetssäkrar innehållet – är viktiga för branschens kompetensförsörjning och utveckling”, säger Anna Wärmé.

Energiföretagens beskrivning av kvalifikationer och yrkesroller som motsvarar yrkeshögskolenivå finns att läsa här.

Aktuella datum för ansökan om att bedriva YH-utbildning

Webbansökan öppnar 17 maj
Webbansökan stänger ”YH utan statsbidrag” 14 juni
Beslut fattas för ”YH utan statsbidrag” Hösten 2016
Webbansökan stänger YH med statsbidrag 6 september
Beslut fattas för YH med statsbidrag Början av 2017

Tidigare publicerade artiklar om yrkeshögskolan:
20 januari 2016: Ökad satsning på Yrkeshögskolan 2016 – men mer behövs
26 jan 2015: Öka satsningen på Yrkeshögskolan – kan ge tusentals energijobb

En viktig del i Energiföretagen Sveriges arbete handlar om kompetensförsörjning, och att verka för att tillgodose rekryteringsbehov av tekniker och ingenjörer. Läs mer om branschrekryteringsfrågor här.