Almedalsmanifestet för fler elfordon – missa inte att ansluta som undertecknare

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Vi tror att det är fullt möjligt att nå två miljoner elfordon i Sverige år 2030. Historien har visat att linjära uppskattningar ofta blir för låga. När ett teknikskifte väl inträffar, blir effekten mer dramatisk och exponentiell än man kunnat förutspå. Med nuvarande utveckling av batterier förväntas bilar med eldrift bli mer kostnadseffektiva att tillverka än bilar med förbränningsmotorer långt före år 2030.

I skrivande stund stöds manifestet av följande 27 företag och organisationer:

Allt om Elbil (Kristoffer Rask)

Biodriv Mitt (Claes Rosengren)

Charge Amps (Charlotte Eisner)

Charge Storm (Patrik Lindergren) 

Clever (Fredrik Nordin)

e-mobility affairs Sweden (Mikael Hagman)

Energiföretagen Sverige (Henrik Wingfors)

E.ON (Mats Tedenvall)

Falu Energi och Vatten (Daniel Asplund)

Fortum (Tobias Henmark)

Garo (Ingvar Grundborg)

Groupe Renault (Alain Thoral)

H-O Enterprise (Hans-Olof Nilsson)

HSB (Roland Jansson)

Jämtkraft (Arne Jansson)

Lerum Energi (Anton Sahlback-Nilsson)

Morris Motorcycles Racing Team 2017 (Morris Packer)

Mälarenergi (Jonas Persson)

Mälarenergi Elnät (Asoos Rasool)

Parks4Solar (Markus Einarsson)

Parkudden Energi (Hans-Olof Nilsson)

Power Circle (Olle Johansson)

SB Electro-Tech (Sonnie Hermansson)

Tekniska Verken i Linköping (Per Everhill)

Tesla Club Sweden (Tibor Blomhäll)

Vattenfall (Mia Nordström)

Volkswagen (Marcus Thomasfolk)

Den som vill ansluta sig till undertecknarna gör det via mejl till Henrik Wingfors, Energiföretagen Sverige.

Eldrivna fordon behövs för att nå målet

De eldrivna fordonen kommer att behövas för att nå miljömålsberedningens förslag till mål för transportsektorn, dvs att utsläppen från inrikestransporter ska minska med 70 procent till år 2030 jämfört med 2010 års nivå. Sverige halkar idag efter jämfört med ledande nationer som vågar samla sina insatser för en ökad eldrift, vilket pekas ut som en av lösningarna. För att nå dessa mål finns viktiga hinder att undanröja som idag bromsar upp utvecklingen.

Genom att nå 2 miljoner elfordon redan 2030 gör att exportmöjligheterna för laddtjänster, laddteknik och smarta tjänster kan göra Sverige världsledande och stärka konkurrenskraften.

I en nära framtid finns fortfarande behov av stödsystem för att nå kritisk massa av både laddstolpar och elfordon. Dessa stöd tror vi på sikt återbetalar sig genom dels svenska innovativa tekniklösningar, dels långsiktiga hälsoförbättringar genom minskade partikelhalter och buller, vars verkliga kostnader idag är mycket svåra att mäta.

För just ökad eldrift föreslår vi att regeringen omgående tar itu med dessa förslag:

 • Inför etappmål för nybilsförsäljningen för 2020 och 2030
 • Säkerställ att investeringssubventionen – Klimatklivet – gör maximal nytta. Lös nuvarande problem med tilldelning till laddinfrastruktur så att bidraget optimeras. Se över förenklingar kring bidragsansökningar som t.ex. standardiserat bidrag för bostadsrättsföreningar. Krav för stöd bör vara godkänd EU-standard (mode 3 typ 2) samt öppna gränssnitt för användare. Se också till att bibehålla ett stödsystem för utbyggnad av laddinfrastruktur även efter 2018.
 • Ellagen och lagen om elcertifikat bör anpassas så att inte försäljning av laddel klassas som elhandel med den administration som följer – det skulle förenkla för fastighetsägare, mackägare, bostadsrättsföreningar med flera som säljer laddel på laddstationer. Se över lagstiftningen så att nätföretag kan prissätta sammanlagringseffekt av många laddstationer i samma nät på ett mer rättvist sätt.
 • Anpassa energiskattelagen så att inte laddelförsäljning per kWh eller per tidsenhet räknas som elhandel och att aktören därmed blir elhandlare enligt denna lagstiftning också.
 • Inför ett kraftfullt bonus-malussystem vid inköp av personbilar samt anpassa fordonsskatten samt regler kring förmånsvärde i tjänstebilsbeskattningen, så att eldrift lönar sig bättre.
 • Förenkla reglerna för parkering så att den publika laddinfrastrukturen som byggs används i större omfattning och inte blockeras av fordon som inte laddar, samt att kommuner tillåts differentiera parkeringsavgifter på allmän gatumark efter miljöprestanda. Inför också bättre möjligheter för att införa lokala miljözoner.
 • Inför en rätt för boende att få en laddplats på parkeringsplats tillhörande flerbostadshus.
 • Skapa incitament för 50 procent elfordon i taxinäringen år 2025 och 100 procent år 2030.
 • Ta vara på digitaliseringens möjligheter så att små aktörer kan omsätta små mängder förnybar el, lagra den i batterier och sälja den till varandra – även el är en del av delningsekonomin
 • Identifiera och engagera kommunerna i deras nyckelroll för transportsektorns omställning.

Åtgärder riktade mot andra aktörer

 • Öka kunskapen om risker för brand med att ladda med Schuko så att t.ex. försäkringspremier speglar den ökade risken.
 • Stimulera ökad kunskap om laddning hos återförsäljare av elfordon