Inte omöjligt med två miljoner elfordon till år 2030 – om bara politikerna vill!

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Med miljömålsberedningens föreslagna mål för transportsektorn – det vill säga att utsläppen från inrikestransporter ska minska med 70 procent till år 2030 jämfört med 2010 års nivå – kommer det att krävas kraftfulla styrmedel och stora förändringar. Energiföretagen Sverige har tillsammans med ett antal andra aktörer identifierat åtgärder som regeringen och andra aktörer bör vidta i närtid för att ta oss en bit på vägen mot målet. Gemensamt för åtgärderna är att de främjar elfordon och laddinfrastruktur. ”Med fler och fler erfarenheter av elfordon och laddning ligger nu bollen hos politikerna för att underlätta utvecklingen för elfordon”, säger Henrik Wingfors, Energiföretagen Sverige, i en kommentar till manifestet.

Regelverk som bör anpassas är bland andra energiskattelagen, ellagen och lagen om elcertifikat och inte minst bör kommuner kunna arbeta med strategier och åtgärder för att kunna främja klimatsmarta fordon. Det är inga stora förändringar som krävs i flera fall men kräver politisk uthållighet.

Trots allt viktigt med teknikneutralitet

Det är förstås inte bara elfordon som kan ersätta de fossila alternativen, det är lika viktigt att underlätta för fordon som drivs med biogas, etanol och bränsleceller. Konkurrensen ska inte sättas ur spel mellan de olika alternativen utan klimatnytta är det som regelverken ska styra emot. Därför är till exempel inte den nyligen föreslagna elbusspremien, som missgynnar biogasbussar, riktigt lyckad.

Att inte välja fossildrift måste också in i folks medvetande:

– Varje person som står i begrepp att köpa en ny eller begagnad bil måste tveka att välja en diesel- eller bensindriven bil och istället tänka vilka klimatsmarta alternativ som finns, fortsätter Henrik Wingfors.

Ett brett samarbete ligger bakom manifestet

Manifestet handlar om elfordon och laddinfrastruktur. Idén till Almedalsmanifestet uppkom i förberedelserna till ett rundabordssamtal organiserat av Fortum Charge&Drive i Almedalen i år. Vid det välbesökta seminariet kom det upp nya idéer som inkluderades i utkastet till manifestet. Att få laddinfrastruktur på plats för att underlätta för elfordonsägarnas vardag är avgörande och kommer att kräva nya samarbeten, inte minst med bostadsföretag som HSB och andra.

– Det är glädjande att det finns en bredd bakom aktörerna som står bakom manifestet och fler är välkomna att ansluta, avslutar Henrik Wingfors.