Dom idag om elnätsföretagens intäktsramar – viktigt med långsiktiga spelregler för ett hållbart energisystem

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Nu har Förvaltningsrättens dom kommit i de överklaganden som ett åttiotal elnätsföretag gjorde hösten 2016 gällande Energimarknadsinspektionens beslut om intäktsramarna för perioden 2016-2019. Tvisten gäller framför allt nivån på kalkylräntan som används vid beräkningen av intäktsramarna.

Energimarknadsinspektionens (Ei) reglering av elnätsföretagens avgifter innebär att Ei fattar beslut om en så kallad intäktsram, det vill säga ett tak för hur stora intäkter elnätsföretagen högst får ha under en fyraårsperiod.

Åttioen av Ei:s beslut om intäktsramar för åren 2016-2019 överklagades av elnätsföretagen hösten 2015. Förvaltningsrätten har nu meddelat dom i dessa ärenden. Tvisten gäller i huvudsak vilken kalkylränta (wacc), som ska användas vid beräkning av intäktsramarna. Ei anser att den ska vara 4,56% meden elnätsföretagen anser att kalkylräntan ska vara 6,3%. Förvaltningsrätten har nu fastställt räntan till 5,85%.

– I energiöverenskommelsen som träffades av fem riksdagspartier i juni, så lyfts elnäten som en viktig del för framtidens energisystem bland annat för att kunna hantera en ökad andel förnybar el. Inte minst vill allt fler producera sin egen el, till exempel med hjälp av solceller på villataket. För att genomföra omställningen av energisystemet och samtidigt ge företag och hushåll ett elnät av god kvalitet, med få strömavbrott, så krävs långsiktiga regelverk som gör att branschen kan attrahera kapital för investeringar, säger Pernilla Winnhed, vd Energiföretagen Sverige.

Domstolen anser att ett långsiktigt perspektiv ska användas och har fastställt att en löptidspremie ska tillämpas när den riskfria premien beräknas utgående från tioåriga statsobligationer. Det innebär att den riskfria räntan fastställs till 4,01%. Domstolen anser vidare att en särskild riskpremie om 0,5% ska användas. Det motiveras av de ekonomiska risker som regleringen innebär för elnätsföretagen.

–  Vi ser positivt på att domstolen poängterar vikten av långsiktighet, vilket innebär att regleringens tidsperspektiv ska spegla anläggningarnas livslängd. Nu ska vi sätta oss ner göra en närmare genomgång av domen, avslutar Pernilla Winnhed.

Domarna finns att läsa här.

Läs mer om Energimarknadsinspektionens reglering av elnätsföretagens intäkter.