Energiföretagen Sverige välkomnar flera förslag från Miljömålsberedningen

Publicerat av: Kalle Lindholm ·

Miljömålsberedningen har lämnat sitt slutbetänkande om ett svenskt klimatpolitiskt ramverk samt en svensk luftvårdsstrategi. Betänkandet innehåller flera förslag som Energiföretagen Sverige ställer sig bakom. Det gäller till exempel Boverkets byggregler, avfallsförbränning och elens betydelse för att minska klimatutsläpp i transporter och industri.

foto: Niclas Albinsson

Beredningen föreslår etappmål för minskade utsläpp av växthusgaser i Sverige avseende den icke-handlande sektorn, alltså verksamheter som inte omfattas av EU:s utsläppshandelssystem. Till år 2030 föreslås utsläppen minska med 63 procent och till år 2040 med 75 procent jämfört med år 1990.

Verksamheterna i EU:s utsläppshandelssystem omfattas av ett tak inom ramen för utsläppshandelssystemet och därför ställs inga nationella mål upp för dessa verksamheter. Miljömålsberedningen föreslår att Sverige ska driva på för en ambitionshöjning i EU:s utsläppshandelssystem så att utsläppstaket kan sänkas ytterligare. Energiföretagen Sverige anser att miljömålsberedningens förslag i detta avseende är mycket klokt och att utsläppstaket i utsläppshandelssystemet bör skärpas ytterligare.

De förslag till styrmedel som beredningen lägger fram fokuserar i mångt och mycket på transportsektorn. När det gäller el- och värmesektorn så hänvisar miljömålsberedningen till Energikommissionen och det arbete som sker där. Miljömålsberedningen förväntar sig att en politik läggs fram som innebär att inga fossila utsläpp sker från dessa verksamheter år 2045.

Miljömålsberedningen identifierar förbränning av avfall med fossilt innehåll som ett särskilt problemområde. Politik måste utformas för högre grad av materialåtervinning och materialsubstitution så att förbränning av avfall med fossilt ursprung kan upphöra. I energibranschen förbränns idag avfall som inte kan återvinnas eller återanvändas.

Energiföretagen Sverige anser till exempel att en avfallsförbränningsskatt inte kommer att lösa det problem miljömålsberedningen vill lösa. För att minska mängden avfall, öka återvinningen och minska fossilandelen i avfallet behövs, precis som miljömålberedningen är inne på, åtgärder högre upp i kedjan där de kan vidtas.

Miljömålsberedningen föreslår att Boverkets byggregler bör ändras så att systemgränsen för byggnaders energiprestanda bör fokusera på använd energi istället för köpt energi eftersom byggreglerna bör vara neutrala till valet mellan el och fjärrvärme. Energiföretagen Sverige har länge arbetat för att få tillstånd en sådan förändring som beredningen föreslår och välkomnar givetvis detta förslag.

Beredningen konstaterar att elproduktionen har en strategisk betydelse ur klimatsynpunkt då el som energibärare kan få en viktig roll både för att minska transportsektorns utsläpp och för att minska utsläppen i järn- och stålindustrin. Energiföretagen Sverige håller givetvis med beredningen om detta konstaterande.

Beredningens betänkande innehåller också ett förslag till luftvårdsstrategi. Även här fokuserar beredningens förslag på styrmedel i transportsektorn. Beredningen föreslår ett stöd till branschgemensam forskning, utveckling och demonstration för att utveckla och tillämpa process- och reningsteknik som leder till minskade utsläpp av luftföroreningar från industri- och energianläggningar. Energiföretagen Sverige ser givetvis positivt på ett sådant stöd.

Beredningen hänvisar också till en utredning som gjorts av Naturvårdsverket som visar att det finns en stor potential att minska utsläppen av kväveoxider bland energianläggningar. Här gör emellertid inte Energiföretagen Sverige samma bedömning. Utsläppen per producerad enhet har successivt minskat och är idag på en mycket låg nivå.