Medlemsnytta och effektivitet är i fokus vid byggandet av Energiföretagen Sverige

Energiföretagen Sverige räknar med att ha sin nya organisation på plats till den 1 oktober i år. Arbetet är inriktat på att bygga en organisation som har energisystemet som utgångspunkt och som har stort fokus på våra huvudsakliga uppgifter, dvs skapa medlemsnytta i form av rådgivning, stöd och service till våra medlemmar och ett effektivt och strategiskt påverkansarbete.

Energiföretagen Sverige bildades den 6 april i år av medlemmarna i Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme för att jobba utifrån ett helhetsperspektiv på energisystemet. Föreningen har idag cirka 200 medlemskoncerner som omfattar ungefär 400 energiföretag.

Det pågående arbetet med organisationen inriktar sig både på att skapa kontinuitet och att fortsatt tillgodose medlemmars behov av god medlemsservice och stöd. Samtidigt finns behov av förnyelse för att nå fram med föreningens budskap och för att möta den kraftigt förändrade omvärld som vår bransch befinner sig i. Arbetet med den nya organisationen pågår intensivt över sommaren. Just nu arbetas på tillsättning av chefer – en process som väntas vara klar till midsommar. Övriga tjänster tillsätts successivt efter semestrarna med målsättning att vara klar den 1 oktober i år.

Sammantaget räknar Energiföretagen Sverige med att det kommer uppstå en övertalighet i personalen med ca 10-15 personer till följd av omorganisation, effektiviseringar och utifrån den förnyelse som behöver till för att möta nya krav.

Pernilla Winnhed, vd i Energiföretagen Sverige, säger i en kommentar:

– Energibranschen pressas hårt av låga energipriser och vi ser betydande lönsamhetsproblem. Flera medlemmar genomgår också stora nedskärningar. Därför är det naturligt att även föreningen arbetar med effektiviseringar och en snävare personalbudget. Vi har fram till ingången 2018 på oss att anpassa personalkostnaderna till den nya budgetramen.

Pernilla Winnhed påminner om skälen till den nya föreningens tillkomst – det är dramatiska och snabba förändringar i energimarknaden som ställer nya krav på medlemsföretagen i branschen och därmed även på branschföreningen.