Regeringen utreder förbränningsskatt och andra styrmedel för bränslebaserad el- och värmeproduktion

Regeringen tillsatte den 2 juni en utredning som ska se över ”behovet av skatt på avfallsförbränning”. Utredaren, kammarrättslagman Petter Classon, ska syna en rad frågeställningar utöver frågan om avfallsförbränningsskatt. Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 2017.

– Regeringen tillsätter ju en ganska bred utredning, som berör all bränslebaserad produktion av el och värme. De frågor som utredningen ska att omfatta är viktiga att belysa eftersom de i stor utsträckning kan komma att påverka branschens förutsättningar att leverera el och värme. Vi står beredda att bidra med branschens samlade erfarenhet och sakkunskap till utredningen, kommenterar Pernilla Winnhed, vd för Energiföretagen Sverige.

Förutom frågan om förbränningsskatt ska utredaren se över förändringar av kväveoxidavgiften och lämna förslag på hur EU:s system för handel med utsläppsrätter kan kompletteras med andra ekonomiska styrmedel för el- och värmeproduktion.

Regeringen efterfrågar också en generell analys av förutsättningarna för avfallsförbränning, dvs energiåtervinning ur avfall, i Sverige och hur energiåtervinningen och importen av avfall som bränsle påverkas av de nuvarande ekonomiska styrmedlen, EU-reglering och branschspecifika förhållanden. Analysen ska även belysa hur avfallsförbränningsanläggningar påverkas om de inte omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter efter 2020.

Om utredaren kommer fram till att det är lämpligt att införa en skatt eller annat ekonomiskt styrmedel eller att förändra ett befintligt ekonomiskt styrmedel, ska ett förslag presenteras på hur det tekniskt ska utformas samt lämna författningsförslag. Utredningen ska vara klar senast den 1 juni 2017.

Energiföretagen Sverige ska nu analysera de fullständiga direktiven och se hur energibranschen kan bidra på bästa sätt.

Här kan du läsa hela direktivet Utredning om ekonomiska styrmedel för el och värmeproduktion inom EU ETS och ekonomiska styrmedel för avfallsförbränning, Dir 2016:34