Sju tydliga förslag för en fossilfri transportsektor

Publicerat av: Anna Lejestrand ·

Energiföretagen Sverige har lämnat åtgärdsförslag till den nationella strategin för fossilfri transportsektor.

I sina förslag fokuserar Energiföretagen Sverige på ökad eldrift och menar att det nu finns en unik möjlighet till nära noll klimatutsläpp från transportsektorn. Det finns redan ett antal fordonstekniker och bränslen som inte är fossila till sin natur och att få upp deras marknadsandelar kräver kraftfulla, långsiktiga och stabila styrmedel. Henrik Wingfors, ansvarig elfordon hos Energiföretagen, kommenterar:

– Energiföretagen och våra medlemsföretag är oroade över att arbetet med att ställa om transportsektorn inte går tillräckligt fort eller bedrivs med tillräcklig politiskt fokus. Till exempel gjorde Svensk Energi* en hemställan för närmare ett år sedan om en förenkling av lagen om energiskatt – ett för statsbudgeten kostnadsneutralt förslag – men ett år senare finns inget annat besked än att ”frågan bereds”.

Vad behöver då göras för ökad eldrift? Energiföretagen Sverige presenterar i sitt svar sju förslag som i huvudsak fokuserade på att underlätta för en ökad andel elfordon i transportsektorn:

  1. Målbild eller vision för elfordon bör vara 1 miljon år 2030
  2. Ett samlat grepp om regelverk som behöver förenklas för att gynna etablering av laddning nära hemmet och på arbetsplatser
  3. Styrmedel för laddstationer av normalladdningstyp – fortsatt stöd för vissa ändamål
  4. Snabbladdningsstationer – en icke lönsam affär på många år
  5. Förenkling av lagen om elcertifikat – två förenklingsförslag
  6. Förenklingar av ellagen (1997:857) och lagen (1994:1776) om energiskatt och förslaget i Skatteverkets promemoria om Omsättningsgräns för mervärdesskatt
  7. Ge kommunerna en tydlig roll – möjliggöra lokala incitament

– Andra aktörer, utöver Energiföretagens egna medlemmar, har ytterligare förslag och vi uppmanar nu till en nationell samling kring denna fråga. Vi tror att både marknadsutvecklingen, liksom allmänheten är redo för en historisk omställning av transportsektorn. Vi är redo att göra vår del men vi saknar det tydliga politiska intresset, avslutar Henrik Wingfors.

Läs Energiföretagens Sveriges förslag i sin helhet.

*Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme bildade 2016 den gemensamma organisationen Energiföretagen Sverige.